Fællesudtalelse om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr

Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets fællesudtalelse af 8. november 2012.

Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet afgav den 14. december 2001 en fælles udtalelse om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Udtalelsen bidrager til fortolkningen af dyreværnslovens § 3, stk. 1, hvoraf det bl.a. fremgår, at dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Rådene har flere gange præciseret og suppleret udtalelsen af 14. december 2001, og efter Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse er der opstået behov for, at udtalelsen præciseres yderligere. Baggrunden herfor er bl.a., at udtalelsen af 14. december 2001 er baseret på en betragtning om en stabil racedefinition, hvilket som følge af nye og ændrede racemål ikke har vist sig hensigtsmæssig. Rådene har derfor endnu en gang behandlet spørgsmålet om udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr og på den baggrund besluttet at afgive en ny revideret udtalelse.
 
Udtalelsen erstatter Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 14. december 2001 samt alle præciseringer og suppleringer, som rådene efterfølgende har afgivet i tilknytning til udtalelsen af 14. december 2001.
 
Rådene ønsker med denne nye reviderede udtalelse bl.a. at slå fast, at en vurdering af, om der kan afviges fra kravet om adgang til læskur eller bygning for dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, efter rådenes opfattelse skal baseres på en konkret vurdering af de forhold, hvorunder dyrene holdes, frem for på dyrenes race.
 
Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd skal i den anledning afgive følgende:

Udtalelse om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr af d. 8. november 2012

Det fremgår af dyreværnslovens § 2, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Det fremgår endvidere af dyreværnslovens § 3, stk. 1, at rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed, også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Alle dyr, der er udegående hele døgnet [1] i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr [2], skal sikres mod vejr og vind ved at være forberedt på at skulle være udegående. Dyrene skal således være tilvænnet til at gå ude, skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt, og de skal være ved godt huld og de skal tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand.

De arealer, som dyr, der er udegående hele døgnet, opholder sig på i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal i størrelsen være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Det skal sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.

Desuden skal dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje.

Krav om læskur eller bygning kan alene fraviges under følgende forudsætninger:

1. Dyrene holdes på så store arealer, at de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning vil kunne give. Med ”naturlige forhold” skal nærmere forstås, at der er en passende tæthed af bevoksning, der sammenholdt med de øvrige landskabsforhold (hældninger, skråninger og niveauforskelle) samt jordbundsforhold på arealet kan sikre dyrene mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. De naturlige forhold skal herunder samtidig kunne sikre, at alle dyr på samme tid kan hvile på et passende tørt leje.

Det bemærkes, at der efter rådenes opfattelse alene findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr vil kunne holdes ude i mere end 12 timer om dagen uden adgang til læskur eller bygning.

2. For så vidt angår får skal det særligt bemærkes, at det med baggrund i den nuværende viden er Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse, at får generelt er særligt hårdføre. Det er derfor rådenes opfattelse, at kravet om læskur eller bygning samt de ovenfor under punkt 1 nævnte ”naturlige forhold” ikke bør gælde for får, såfremt disse tilses dagligt og dyrene i øvrigt er tilvænnet som beskrevet ovenfor.

Det er således Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse, at kravet om læskur eller bygning kun helt undtagelsesvis må fraviges, og at en fravigelse af kravet i alle tilfælde skal basere sig på en konkret vurdering af de forhold, hvorunder dyrene holdes og samtidig opfyldelse af øvrige krav om supplerende fodring, vandtilførsel og tilvænning for dyrene til forholdene.


Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet

 


[1] Nærværende udtalelse omfatter alene dyr, der er udegående hele døgnet, mens dyr, der er ude i dagtimerne, men i øvrigt er i stald om natten, ikke er omfattet af udtalelsen. Det er rådenes opfattelse, at dyr, der går ude i mere end 12 timer af døgnet, er omfattet af denne udtalelse. 
 

[2] Månederne december, januar og februar skal forstås som ”vinterperiode”. Efter rådenes opfattelse er der i månederne november og marts ofte vinterlignende vejr, men der kan dog også efter rådenes opfattelse tidligere på efteråret samt i forårsperioden forekomme perioder med vinterlignende vejr