Meddelelse om anvendelse af neuromuskulært blokerende midler ved aflivning

Rådet har tidligere drøftet det forsvarlige i at anvende neuromuskulært blokerende midler ved aflivning, se Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd 1987/88, side 50. Rådet anførte her, at 'formuleringen i dyreværnslovens § 7 (jf. nugældende dyreværnslovs § 13 stk. 1, første punktum) skal forstås således, at forsvarlig aflivning af dyr forudsætter, at dyret bringes i en øjeblikkeligt indtrædende, bevidstløs tilstand'.

Denne forudsætning er ikke opfyldt ved anvendelse af neuromuskulært blokerende midler (suxameton og lign.) på den oven for anførte måde. Rådet skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på EU Kommissionens nyligt vedtagne retningslinjer for aflivning af forsøgsdyr. Det fremhæves heri, at dyret skal være fuldt bedøvet, før det neuromuskulært blokerende middel injiceres. Det fremhæves desuden, at intrakardial injektion på et ikke-bedøvet dyr er smertefuld, og at det i øvrigt kan være vanskeligt at ramme hjertet ved første forsøg. Det skal desuden anføres, at der findes andre lægemidler, der kan anvendes uden risiko for dyreværnsmæssigt betænkelige situationer.

Rådet skal derfor understrege, at immobilisering med neuromuskulært blokerende midler i forbindelse med aflivning er i strid med dyreværnslovens § 1 og § 13 stk. 1, første punktum. Det skal desuden understreges, at intrakardial injektion af farmaka - uanset formålet med indgrebet - kun må foretages på fuldt bedøvede eller dybt sederede dyr.


Det Veterinære Sundhedsråd