Tilsynsfrekvens for udendørs hold af dyr

Rådet er i skrivelse af 25. april 2018 fra Fødevarestyrelsen blevet anmodet om at besvare spørgsmål vedrørende tilsynsfrekvens for udendørs hold af dyr, herunder tolkning af "jævnligt tilsyn".

Rådet udtalte:

Af Fødevarestyrelsens fremskrivelsesbrev fremgår følgende:

”Vedr. fortolkning af dyreværnslovens § 3, stk. 3, tilsyn med udegående dyr

Ifølge dyreværnslovens § 3, stk. 3, skal enhver, der holder dyr, sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

På baggrund af flere aktuelle sager har Fødevarestyrelsen modtaget henvendelser vedrørende tolkningen af ordet ”jævnligt” i denne forbindelse. Konkret drejer det sig om dyr, der opholder sig udendørs døgnet rundt på større arealer, hvor de har udført naturpleje. Det nævnes, at der i flere tilfælde er fundet dyr, der har ligget døde et stykke tid. I et tilfælde har ejeren angiveligt oplyst, at dyrene ikke har været tilset i 10 døgn. X dyreværnsorganisation henviser til, at Rådet i Fællesudtalelsen om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr har anført, at udegående får i vinterperioden, der ikke har adgang til et læskur, skal tilses dagligt.

Det skal bemærkes, at der i lovgivningen er krav om, at malkekvæg og heste skal tilses mindst én gang om dagen, uanset om de er på græs eller lign., herunder naturpleje. Desuden skal kalve under seks måneder, der holdes udendørs, tilses mindst én gang dagligt.”

Spørgsmål 1:
Anser Rådet det for forsvarligt og i overensstemmelse med dyreværnsloven, hvis udegående husdyr, der opholder sig udendørs døgnet rundt på større arealer, hvor de udfører naturpleje, kun tilses ugentligt?

Svar ad 1:
Hvorvidt en handling er i overensstemmelse med/i strid med loven ligger udenfor Rådets kompetence at afgøre.

Rådet skal anføre, at hyppigheden af tilsyn, der er behov for, til enhver tid er uafhængig af antallet af dyr, arealets størrelse og formålet med dyrene, herunder naturpleje.

Rådet finder det ikke muligt at drage omsorg for samt sikre et dyr bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe ved kun at tilse det ugentligt, jf. dyreværnslovens §§1 og 2.

Spørgsmål 2:
Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det oplyst, om dette gælder alle dyr, eller bør der udføres hyppigere tilsyn med højdrægtige, nyfødte eller på anden måde udsatte dyr?

Svar ad 2:
Udgår.

Spørgsmål 3:
Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det oplyst, om der kan angives mere faste retningslinjer for, hvad der forstås ved ”tilses jævnligt”.

Svar ad 3:
Rådet finder ikke, at udtrykket ” tilses jævnligt ” kan rummes i en éntydig definition. Hyppigheden af tilsynene vil altid være underlagt de helt konkrete omstændigheder. Det kan så handle om vejrlig, udearealernes beskaffenhed og herunder mulighederne for at finde tilstrækkeligt med føde og vand, dyrenes aktuelle ernæringstilstand, evt. drægtighed eller mulig temporær rangorden-uro i dynamiske dyregrupper.

Formålet med tilsynene er bl.a. at sikre, at dyrene ikke udsættes for påvirkninger eller belastninger, der kan kompromittere dyrenes velfærd. Én bestemt tilsynsfrekvens kan således under nogle omstændigheder være fuldt forsvarlig, mens samme besøgshyppighed under andre omstændigheder vil være helt utilstrækkelig. Rådet skønner, at tilsyn mindst én gang om dagen vil dækkende for mange situationer med udegående dyr. 

Spørgsmål 4:
Det ønskes oplyst, om forespørgslen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:
Rådet skal ydermere henvise til lovgivningens krav om, at malkekvæg og heste skal tilses mindst én gang om dagen, uanset om de er på græs eller lign., herunder naturpleje, samt at kalve under seks måneder, der holdes udendørs, skal tilses mindst én gang dagligt. Der henvises desuden til Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets udtalelse af 8. november 2012 om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.