Udtalelse af 7. marts 2003 vedrørende anvendelse af oxytocin eller oxytocinanaloger til ydelsesfremmende formål til malkekvæg

Rådet blev ved skrivelse af d. 9. januar 2003 fra Fødevaredirektoratet anmodet om at besvare spørgsmål vedrørende daglig indgivelse af oxytocin eller oxytocinanaloger til malkekvæg.

Rådet har afgivet følgende udtalelse:

Spørgsmål:
Der forespørges, om daglig indgivelse af oxytocin eller oxytocinanaloger over en længere periode til malkekøer vurderes at  have et ydelsesfremmende formål, eller om det kan betragtes som sygdomsbehandling.

Det må lægges til grund, at der er tale om daglige subkutane/intramuskulære injektioner, idet intravenøs injektion er forbeholdt dyrlæger.

Svar ad spørgsmål:
Rådet er bekendt med, at der for specielt yngre nykælvede malkekøer kan forekomme problemer med mælkenedlægningen, og at dette problem kan afhjælpes ved injektion af oxytocin eller oxytocinanaloger, der formidler, at de såkaldte kurvceller i yvervævet kontraheres og presser mælken fra kirtelvævet ind i yverets cisterne, hvorfra det kan udmalkes.  Problemer med nedlæggelse af mælk i yverets cisterne skyldes sjældent primært nedsat syntese og udskillelse af oxytocin fra hypofysens baglap eller primært nedsat følsomhed af oxytocinreceptorerne på kurvcellerne. Oftest ligger der andre primære forhold til grund for tilstanden. Dette kunne være stress, voldsomt yverødem m.v.. Rådet finder, at anvendelse af oxytocin til nedlæggelse af mælk i sådanne situationer  vil være både forsvarligt og gavnligt i en kortere periode sideløbende med en udredning og eventuel behandling af de primære forhold, der ligger til grund for tilstanden. En sådan anvendelse anser Rådet for sygdomsbehandling.

Hvis tilstanden skyldes primær endokrinologisk fejlfunktion eller andre primære forhold, som ikke i løbet af relativ kort tid kan udredes og afhjælpes, finder Rådet det uforsvarligt fortsat at anvende injektion af oxytocin til tvangsmæssig nedlæggelse af mælk i yverets cisterne. Behandling af en sådan malkeko må anses for helbredelsesmæssig udsigtsløs, hvorfor fortsat behandling alene kan tillægges ydelsesfremmende formål og derfor ikke er acceptabel.

På vegne af Rådet

Ove Svendsen
formand