Udtalelse om overdreven anvendelse af tatoveringshammer

En sikker identifikation af alle dyr til produktionsformål er vigtig såvel ved overvågning af samt bekæmpelse af smitsomme sygdomme, ved fund af restkoncentrationer af medicin i slagtekroppe og ved eventuel overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Svin til levering til slagteri identificeres ved tatoveringsmærkning.

Indtil der (eventuelt) findes en mere skånsom og praktisk anvendelig mærkning til identifikation af slagtesvin før levering til slagteri, anses det for at være en almindelig og accepteret praksis, at hvert enkelt svin påføres et tatoveringsmærke på hver skinke ved slag af en tatoveringshammer. Slagene med tatoveringshammer skal udføres med omhyggelighed således, at svinene ikke mærkes med unødige ekstra slag, hvorfor stald- og drivningsforholdene samt fremdrivningen, hvorunder tatoveringer udføres, bør indrettes og ske på en måde, der tilgodeser, at svin opmærkes korrekt og mest skånsomt. 

Ved påføring af yderligere og unødvendige slag med tatoveringshammer på et svin vurderer Rådet som udgangspunkt, at svinet bliver udsat for en betydelig grad af smerte lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, ligesom det heller ikke bliver behandlet omsorgsfuldt. Rådet vil som udgangspunkt vurdere et sådant forhold som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.


Ved at påføre et betydeligt og unødigt antal slag på kroppen af et svin med tatoveringshammer  eller ved at påføre slag med tatoveringshammer i svinets hoved finder Rådet, at svinet har været udsat for en høj grad af smerte lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, ligesom det heller ikke har været behandlet omsorgsfuldt. Rådet vurderer et sådan forhold som værende mindst groft uforsvarlig behandling af dyr og eventuelt under skærpende omstændigheder som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.


Det Veterinære Sundhedsråd