Udtalelse om patteamputation på køer udført af lægmand

Rådet udtalte: Skrivelsens ordlyd var: "Fødevarestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Fødevareregion Nord vedrørende lægmands udførelse af patteamputation på køer, samt lege artis metoder til bedøvelse i forbindelse med patteamputation.

Regionen har oplyst, at der er noget der tyder på at der er ved at udbrede sig en praksis, hvor landmænd i stigende grad selv foretager amputation af køernes patter, når de vurderer at behandling af dyret ikke tjener et formål eller ikke er rentabelt.

Det er ligeledes oplyst, at det efter sigende især er de økologiske landmænd, der i stigende grad fortrækker at amputere patter på køer med yverbetændelse, i stedet for at anvende en anden behandling som f.eks. antibiotikabehandling.

Amputationen foretages, ifølge regionens oplysninger, normalt med en emaskulator tang eller alternativt en saks lige over den indvendige lukkemuskel, hvilket vil sige ca. midt på patten.

Det er endvidere oplyst, at koen i forbindelse med patteamputation foretaget af en dyrlæge "bedøves" ved indgift af 1-3 ml Rompun/Narcoxyl intravenøst. Da besætningsejere ikke må bruge de pågældende lægemidler anvendes ifølge det oplyste ingen former for smertelindring i forbindelse med lægmands patteamputation af malkekøer.

Regionen har efterfølgende rettet spørgsmål i denne forbindelse til Fødevarestyrelsen.

Uanset at Fødevarestyrelsen finder lægmands amputation af patter hos malkekøer med emaskulator tang eller lignende uden forudgående bedøvelse for betænkeligt er det Fødevarestyrelsens vurdering, at spørgsmålene har en karakter, som Fødevarestyrelsen ikke mener at have den fornødne ekspertise til at besvare, forelægges sagen for Det Veterinære Sundhedsråd jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 120 af 28. februar 2005 om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen".

Spørgsmål 1:
Finder Rådet at lægmands amputation af pattespidsen på malkekøer er i overensstemmelse med Dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:
Rådet finder, at amputation af pattespidsen hos køer er et operativt indgreb, der udført uden sedation eller bedøvelse altid vil påføre køerne en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder derfor, at en sådan operation altid skal foretages af en dyrlæge, der inden operationen skal sedere og smertebehandle koen, f. eks. ved indgift af xylazin alene eller i kombination med lokalanæstesi af patten, hvorved pattespidsen kan amputeres med emaskulator eller saks uden at påføre koen unødig smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Lægges dette til grund, finder Rådet ikke, at lægmands amputation af pattespidsen på malkekøer er i overensstemmelse med dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 2:
Såfremt Rådet ikke er enigt i, at lægmands amputation af patter på malkekøer er betænkelig anmodes Rådet om en præcisering af under hvilke forhold og retningslinjer lægmand kan foretage patteamputation på malkekøer, herunder om Rådet finder at anvendelse af emaskulator til amputation af patter på malkekøer er en acceptabel metode.

Svar ad 2:
Udgår

Spørgsmål 3:
Finder Rådet at patteamputation foretaget af en dyrlæge under anvendelse af 1-3 ml af et lægemiddel indeholdende xylazin intravenøst er lege artis bedøvelse i forbindelse med indgrebet og i overensstemmelse med Dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 3:
Ja. Rådet finder, at patteamputation foretaget af en dyrlæge under anvendelse af 1-3 ml af et lægemiddel indeholdende xylazin intravenøst, hvorved koen opnår en dyb sedation og smertebehandling, er lege artis bedøvelse i forbindelse med amputation af pattespidsen og dermed i overensstemmelse med dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 4:
Har Rådet øvrige bemærkninger til ovenstående?

Svar ad 4:
Nej.


Det Veterinære Sundhedsråd