Historisk ikke gældende skrivelse af 25. januar 1977 om opstaldning/overnatning svin, slagterier

Idet der ikke i lovmæssige bestemmelser er angivet nærmere regler for opstaldning (med overnatning) af svin på eksport-autoriserede svineslagterier har Veterinærdirektoratet forelagt følgende spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd:

1)  hvor stor plads i m2 minimum kræves pr. svin? og pr. so? 
2)  skal orner (store avlsorner) gå for sig selv? 
3)  skal stierne være strøet? 
4)  hvor mange timer må svinene højst opstaldes uden adgang til vand og foder?

Rådet har til de stillede spørgsmål givet følgende svar :

ad 1.  For slagterisvin (indtil 100 kg) skal der beregnes 0,5-0,6 m2 gulvareal pr. dyr. For større svin (over 150 kg) beregnes 0,9-1,0 m pr. dyr. 

ad 2.  Orner skal holdes adskilt fra andre svin. Store orner skal isoleres hver for sig. 

ad 3.  Spørgsmålet kan ikke besvares generelt, men må afgøres i hvert enkelt tilfælde. Afgørende for, om strøelse er påkrævet, er sådanne forhold som stigulvets art, staldens indretning i øvrigt, lufttemperatur o.a. 

ad 4.  Der skal foretages vanding senest 12 timer efter svinenes indladning til transport og derefter med ikke over 12 timers mellemrum. Svinene må ikke være uden foder i mere end 24 timer. 

Rådet skal tilføje, at forholdene i det hele skal være således, at lov om værn for dyr iagttages, og henviser i denne forbindelse til instruks om udøvelse af kødkontrol § 4, stk. 7, (dyrlægen skal påse, at dyrplageri ikke finder sted).