Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klagevejledning

Det Veterinære Sundhedsråd (Rådet) træffer meget sjældent afgørelser. Rådets opgaver er beskrevet i Rådets forretningsorden, hvoraf det fremgår, at Rådet afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges for Rådet. Når Rådet træffer en afgørelse, vil det derfor alene være i sager om aktindsigt. En sådan afgørelse er omfattet af reglerne i enten forvaltningsloven eller offentlighedsloven samt principperne om god forvaltningsskik.
 

Hvad kan der klages over

En afgørelse fra Rådet kan påklages, hvis der er tvivl om, hvorvidt det retslige grundlag for afgørelsen ikke er overholdt, f.eks. hvis der er sagsbehandlingsfejl. Der kan f.eks. klages over, at der er undtaget akter i afgørelsen om aktindsigt. Der kan imidlertid ikke klages over det faglige skøn i en afgørelse eller Rådets udtalelser.

 

Sådan kan der klages

Man kan klage over Rådets afgørelser til Miljø- og Fødevareministeriet. Klagen skal indgives til Sekretariatet for Det Veterinære Sundhedsråd, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Dette kan ske både mundtligt og skriftligt, da der ikke er formkrav til klager, men det er en god idé at forklare, hvorfor der menes at afgørelsen er forkert. Hvis din klage ikke giver Rådet anledning til at ændre afgørelsen, sendes din klage til Miljø- og Fødevareministeriet snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2. Oplys venligst journalnummeret på den afgørelse, der klages over.

 

Glostrup 1. 12. 2017