Pressemeddelelse for årsberetning 2012

Pressemedelelse

Pressemeddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende den netop offentliggjorte Årsberetning for 2012. Det Veterinære Sundhedsråd sætter fokus på udendørs hold af dyr i vinterperioden

Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet fremkom den 8. november 2012 med en ny revideret fællesudtalelse om hold af dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, til erstatning af den tidligere udtalelse. Udtalelsen bidrager til fortolkning af dyreværnslovens § 3, stk. 1, hvoraf det fremgår, at dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Rådet skal med dette Tema til årsberetning 2012 præcisere, at der ikke med den nye udtalelse er tale om stramninger i forhold til tidligere krav, men tværtimod er tale om lempelser, idet der åbnes op for, at alle kvægracer kan gå ude samt lempelser vedrørende krav til læ og ly for fårene. Rådet redegør i årsberetningen for baggrunden for den reviderede udtalelse. Det Veterinære Sundhedsråd er et sagkyndigt og uafhængigt rådgivningsorgan, der udover at afgive veterinærfaglige udtalelser til brug i straffesager og civile sager også af egen drift kan komme med udtalelser af principiel karakter af veterinærfaglig og dyreværnsmæssig betydning. Rådet har i beretningsåret 2012 behandlet 8 ansvarssager, 78 dyreværnssager, 2 sager vedrø- rende dyrlægers virksomhed, 1 handelssag, 27 høringer, 1 generel udtalelser og 10 andre sager. I alt 127 sager, hvor de sager, i hvilke der er truffet afgørelse, er gengivet i årsberetningen.

Kontaktperson: Formand Eiliv Svalastoga tlf.: 353 329 36

Download på PDF