Pressemeddelelse for årsberetning 2013

Pressemedelelse

Pressemeddelelse fra Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende den netop offentliggjorte Årsberetning for 2013. Det Veterinære Sundhedsråd sætter fokus på Rådets generelle udtalelser retrospektiv før lukketid

Rådet har gennem årene publiceret en årsberetning med resume og udfald af de sager, som Rådet har behandlet, og det er Rådets opfattelse at Rådets udtalelse i disse sager i væsentlig grad har bidraget til ”best practice” og dermed til bedre dyrevelfærd.

Rådets har på baggrund af de forelagte sager til tider fundet det hensigtsmæssigt af egen drift, at komme med en generel udtalelse, som oftest for at sætte fokus på en specifik dyreværnsmæssig problemstilling. Det er Rådets opfattelse, at det gennem generelle udtalelser og temaer har formidlet viden om dyrevelfærd og dyrlægers ageren og herved har været informativt og retningsgivende for landmænd, kontrollerende myndigheder, anklagemyndigheden, praktiserende dyrlæger, advokater, domstole o.a. i forhold til, hvorledes der skal ageres veterinærfagligt korrekt i specifikke situationer. Rådet anser derfor udtalelserne og temaerne for at være vigtige arbejdsredskaber. Disse har efter Rådets opfattelse over tid bl.a. bidraget væsentligt til at fremme ”best practice” og bedre dyrevelfærd.

Denne mulighed bortfalder med den nye bekendtgørelse. Den 1. januar 2016 ændres Rådets opgavestruktur og Rådets mulighed for at komme med generelle udtalelser af egen drift ophører ved lovens ikrafttræden.

Det Veterinære Sundhedsråd er et uafhængigt og uvildigt organ, som er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni 1851. Rådet afgiver veterinærfaglige udtalelser i enkeltsager på begæring af offentlig myndighed og om generelle forhold enten på begæring eller af egen drift. Pr. 1. januar 2016 kan Rådet ikke længere udtale sig af egen drift. Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i lov om dyrlæger m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12/09/2015. Sagerne, i hvilke der er truffet afgørelse, er gengivet i årsberetningen.

Download på PDF