Om Rådet

Medlemmer af Det Veterinære Sundhedsråd stående foran grøn baggrund med blade

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver udtalelser om veterinære spørgsmål på begæring af en offentlig myndighed eller af parter i en straffesag.

Det Veterinære Sundhedsråd er oprettet ved kongelig resolution af 8. juni 1851 og er et uafhængigt og uvildigt organ, som afgiver veterinærfaglige udtalelser i enkeltsager på begæring og om generelle forhold  på begæring. Rådets opgaver og beføjelser er fastlagt i Lov om dyrlæger, jf. Lovbekendtgørelse nr. 64 af 19/01/2024.

Det Veterinære Sundhedsråd skal mindst bestå af 5 medlemmer. Råd​et nedsættes af miljø- og fødevareministeren. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Ministeren udpeger blandt Rådets medlemmer en formand og en næstformand. 

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige ud​talelser i sager, der forelægges Rådet af ministeren. Det følger af § 3, stk. 3 i Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd nr. 1711 af 15/12/2015, at ministeren eller Fødevarestyrelsen kan anmode Rådet om udtalelser til brug for andre offentlige myndigheder. 

Rådet skal på begæring af de førnævnte myndigheder inden for disses ressort afgive udtalelser om veterinærfaglige spørgsmål vedrørende forhold af veterinær betydning.