Klagevejledning

Rådets veterinærfaglige udtalelser er ikke afgørelser, og de kan derfor ikke påklages.

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd, BEK nr. 1711 af 15. december 2015, at:

Stk. 1. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser i sager, der forelægges Rådet af Miljø- og Fødevareministeren eller af Fødevarestyrelsen. Rådet kan endvidere afgive udtalelser vedrørende hold af særlige dyr i sager, der forelægges rådet af ministeren eller af Fødevarestyrelsen. 

Stk. 2. Rådet afgiver på begæring af ministeren eller Fødevarestyrelsen udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning, jf. § 29, stk. 2, i lov om dyrlæger.

Stk. 3. Ministeren eller Fødevarestyrelsen kan anmode Rådet om udtalelser til brug for andre offentlige myndigheder.

Stk. 4. Rådet afgiver på anmodning fra politi og anklagemyndighed udtalelser om konkrete veterinærfaglige spørgsmål i straffesager.

Afgørelser i Aktindsigtssager

Rådet træffer afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt.

Det fremgår af Offentlighedslovens § 37, at afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

En forudsætning for klageadgang er, at der enten eksisterer et over-/underordnelsesforhold mellem myndighederne, eller at der er fastsat en klageadgang ved lov. Da Det Veterinære Sundhedsråd er et uvildigt råd, eksisterer der ikke et over-/underordnelsesforhold mellem Det Veterinære Sundhedsråd og Miljø- og Fødevareministeriets departement. Der er ej heller fastsat en klageadgang til Miljø- og Fødevareministeriet ved lov.

En klage over afgørelse om aktindsigt truffet af Rådet kan derfor indgives til Folketingets Ombudsmand eller til domstolene. Ombudsmanden har dog ikke pligt til at behandle klagen. 

Denne klagevejledning er i overensstemmelse med, at Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der ikke er klageadgang til departementet i forbindelse med Rådets afgørelser i aktindsigtssager.

Klagevejledningen opdateret d.  5. maj  2019