2013-32-051-00044

Heste opstaldet i spiltove - flere af hestene havde snabelhove

05-11-2013

Skrivelse af 10. april 2013 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-70313-00002-13).
Ved politiets velfærdskontrol i henhold til dyreværnslovens § 24 fandtes flere heste i et hestehold at være opstaldet i spiltove og flere af hestene var ikke beskåret og havde snabelhove. En af hestene var afmagret, mens resten var i godt huld. Velfærdsbesøget blev foretaget i februar måned og to heste var opstaldet udendørs og havde ikke mulighed for at søge ly og læ.

Rådet udtalte 5. november 2013:

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om en udtalelse om, hvorvidt der efter Rådets opfattelse foreligger uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling eller evt. mishandling af hesteholdet og hvorvidt der efter Rådets opfattelse bør nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse under sagen?

Svar ad 1:

Det fremgår af dyrlægens attest af 28. februar og 6. marts 2013, at der fandtes 12 heste/ponyer i hesteholdet. En hest var afmagret, resten af hestene var ved godt huld.

Den 27. februar 2013 fandtes følgende ved dyrlægens inspektion af hesteholdet:

 • Hest 1
  En pony kat. l, hoppe, m.br., gik på en mark uden læskur. Hoppen havde snabelhove på begge forben, manglende beskæring på begge bagben, havde meget svært ved at gå og havde liggesår på venstre forbens overarm og skulder, venstre brystkasse, hoftehjørne og lår. Hoppen var væsentlig afmagret med manglende muskelfylde over ryg og kryds. Hesten havde ligget meget ned, idet der var hår på jordoverfladen. Dyrlægen vurderede, at hesten havde kraftige smerter med væsentlig ulempe samt at hestens tilstand var uhelbredelig, og hesten blev aflivet under besøget.
 • Hest 2
  En pony kat. 3, skimmel, der gik på mark uden læskur. Hesten var halt på højre bagben. Hesten kunne ikke indfanges. Årsag til haltheden ukendt. Hesten blev den efterfølgende dag indfanget. Der var ingen påviselig årsag til haltheden. Hesten blev beskåret.
 • Hest 3
  En shetlandspony, hoppe, rød var opbundet i spiltov i stald. Snabelhove begge forben og forvoksede hove begge bagben. Venstre forbens hov var forvokset med snabelhov og drejet. Det blev vurderet at hoven ikke kunne rettes ved beskæring, således at hesten bliver haltfri. Hesten vurderedes til at have kraftig smerte med væsentlig ulempe. Hestens tilstand vurderedes uhelbredelig, hvorfor hesten blev aflivet under besøget. 
 • Hest 4
  En pony, kat. 1, hingst, skimmel var opbundet i spiltov i stald. Snabelhove begge forben og forvoksede hove begge bagben. Det blev vurderet, at hesten havde meget smerte med væsentlig ulempe, samt at beskæring af hestens hove kunne medføre, at hestens tilstand blev acceptabel i henhold til lov om værn for dyr. Hingsten blev den efterfølgende dag beskåret i henhold til politiets pålæg. 
 • Hest 5
  Pony, kat. 3, vallak, skimlet m. pletter, var opbundet i spiltov i stald. Snabelhove begge forben og forvoksede hove begge bagben. Hesten vurderedes, at havde meget smerte med væsentlig ulempe, samt at beskæring af hestens hove kunne medføre, at hestens tilstand blev acceptabel. Den efterfølgende dag blev hesten aflivet, idet det blev vurderet, at hesten trods beskæring ville have væsentlig smerte og ulempe. 
 • Hest 6
  En pony, kat. l, hoppe, rødbrun, var opbundet i spiltov i stald. Snabelhove begge forben og begge bagben. Hesten vurderedes, at have megen smerte med væsentlig ulempe, samt at beskæring af hestens hove kunne medføre, at hestens tilstand blev acceptabel. Den efterfølgende dag blev hesten aflivet i henhold til lov om værn for dyr § 1, da det blev vurderet, at hesten trods beskæring ville have væsentlig smerte og ulempe. 
 • Hest 7
  En pony, kat. 2, hoppe, sortbrun, var opbundet i spiltov i stald. Snabelhove begge forben og bagben. Hesten vurderedes til at havde meget smerte med væsentlig ulempe samt at beskæring af hestens hove kunne medføre, at hestens tilstand blev acceptabel. Den efterfølgende dag blev hesten aflivet i henhold til lov om værn for dyr § 1, idet det blev vurderet, at hesten trods beskæring ville have væsentlig smerte og ulempe. 
 • Hest 8
  En pony, kat. 3, hingst, skimmel m. pletter, opstaldet i separat aflukke i læskur. Snabelhove begge forben og bagben. Det vurderedes, at hesten havde meget smerte med væsentlig ulempe, samt at beskæring af hestens hove kunne medføre, at hestens tilstand blev acceptabel. Hesten blev den efterfølgende dag aflivet i henhold til lov om værn for dyr § 1, da det blev vurderet, at hesten trods beskæring ville have væsentlig smerte og ulempe. 
 • Hest 9
  En pony, kat. l, skimmel, gik løs på mark og kunne ikke indfanges. Snabelhove begge forben og bagben. Det vurderedes, at hesten havde meget smerte med væsentlig ulempe, samt at beskæring af hestens hove kunne medføre, at hestens tilstand blev acceptabel. Hesten blev den efterfølgende dag beskåret. 
 • Hest 10, 11 og 12
  Et føl født 14.8 2012 og 2 ponyer, kat. l. gik løse på mark og kunne ikke indfanges. Sundhedstilstanden på hest 10, 11 og 12 kunne ikke endeligt bedømmes, da de ikke kunne indfanges, men skønnedes ikke at være i strid med lov om værn for dyr. Hestene blev den efterfølgende dag beskåret.

  Hest 1 fandtes endvidere at være væsentlig afmagret, mens øvrige 11 heste var i godt huld.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet vedrørende hest nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, at de ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt, huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov ved ikke at være blevet regelmæssigt beskåret, således at de har udviklet snabelhove, nogle i en grad at de blev aflivet, da beskæring ikke ville kunne rette op på hestenes lidelser. Hestene har herved over længere tid været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet finder, at hestene har været udsat for groft uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Rådet finder det ikke muligt på baggrund af sagens akter at udtale sig om hest nr. 2, 10, 11 og 12.

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede gennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværns­mæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 14 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig med heste i 3 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.