2013-32-054-00057

Hund med forrådnet åbent sår på højre forben

07-11-2013

Skrivelse af 18. juni 2013 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00050-13).
En dyreværnssag drejede sig om en hund, der havde en skade på det ene forben. Hunden havde et åbent sår på højre forben, hvor der var indtrådt forrådnelse, som havde bredt sig. Hunden havde haft skaden i lang tid og havde været til behandling ved dyrlæge, og ejeren havde selv forsøgt at behandle skaden. Hunden blev aflivet og obduceret.

Rådet udtalte 7. november 2013:

Spørgsmål:

Der anmodes om udtalelse om, hvorvidt skaden kan betegnes som værende en overtrædelse af dyreværnslovens § 1 og § 2.

Kan skaden betegnes som værende uforsvarlig, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller dyremishandling.

Svar:

Rådet skal indledningsvis anføre, at Rådet kun har kompetence til at udtale sig om forhold af veterinærfaglig karakter. En vurdering af, hvorvidt der er sket overtrædelse af regler i lovgivningen, ligger uden for Rådets kompetence, idet det beror på juridiske overvejelser.

Det fremgår af politiets anmeldelsesrapport af 28. maj 2013 med udtalelse fra dyrlæge D1, at hunden havde et åbent sår på højre forben, hvor der var indtrådt forrådnelse, som havde bredt sig. Dyrlægen skønnede, at hunden skulle aflives, idet det ville påføre hunden unødige alvorlige lidelser, hvis den fortsat skulle leve, og der evt. skulle afventes et påbud om aflivning.

Det fremgår bl.a. af obduktionsrapport af 13. juni 2013 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet:

”Ved inspektion af hunden fandtes denne at være i normal ernæringstilstand. Der fandtes atrofi af alle muskler på højre forben inklusiv musklerne omkring skulderbladet. Den store trædepude var delvist intakt, men øvrige trædepuder og tæer (digiti) manglede. På undersiden (palmart) af højre forben fandtes to sår målende henholdsvis 4 x 1,5 cm og 3,5 x 2 cm. Begge sår var belagt med granulationsvæv. Hundens højre håndrodsled (carpus) kunne ikke lokaliseres. Røntgenbilleder bekræftede, at der fandtes en kontinuitetsadskillelse af skelettet samt mangler i skeletsystemet omkring højre håndrodsled og pote.

Ved palpation af højre forben fandtes total ledstivhed i albueledet og fuld bevægelighed i skulderleddet. Ved åbning af leddene fandtes periartikulær fibrosering i højre albueled.

Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra sårene på undersiden af hundens højre forben. Ved den histologiske undersøgelse fandtes der i sårranden brud på hudens yderste lag (epidermis). I epidermis fandtes retepeg-dannelse og hyperkeratose. I sårene fandtes nydannet bindevæv og granulationsvæv samt massiv infiltration med neutrofile granulocyter og makrofager strækkende sig ned i underhuden.

Hundens højre forben er sæde for to kroniske sår, udtalt muskelatrofi samt tab af knoglevæv i området ved håndrodsleddet og poten. Skeletforandringer og mangel på de distale dele af højre forben har en alder på flere uger. Sårdannelserne har en alder på flere dage.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt.

Ved at gå i flere uger med den ovenfor beskrevne skade i højre forben uden at få en passende behandling er hunden ikke behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med sine behov. Den har under sygdomsforløbet været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil betegne forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 2.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 6 dage.

Tiltalte frifandtes for rettighedsfrakendelse.

Statskassen skulle betale sagens omkostninger.