2013-20-056-00046

Tre kyllinger stranguleret mellem transportkasse og metalvange under læsning

08-05-2013

Skrivelse af 10. januar 2013 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00001-13).
Ved det levende syn på et fjerkræslagteri konstaterede embedsdyrlægen, at 3 kyllinger under læsning efter indfangning var blevet stranguleret mellem transportkasse og metalvange.

Rådet udtalte 8. maj 2013:

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden. Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af Fødevarestyrelsens anmeldelse side 2, 3. afsnit tiltrædes?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 20. december 2012 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne d. 4. december 2012 ved det levende syn af slagtekyllinger på slagteriet X, konstaterede, at 3 kyllinger var klemt ihjel ved at være kommet i klemme mellem skuffekant og overliggende metalvanger i transportmodulet. Idet moduler og skuffer låser hinanden efter læsningen vurderedes det, at kyllingerne var klemt ihjel i forbindelse med indfangningsproceduren, mens de er blevet håndteret af fangeholdet. Af billedmaterialet fremgår det tydeligt, at de 3 kyllinger under indskubningen af kyllingeskuffen i modulet er blevet stranguleret mellem skuffens øverste kant og modulets metalvange.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de 3 kyllinger efter indfangningen under læsning på transportmiddel er blevet stranguleret imellem skuffekant og metalvange, hvorved de har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Det fremgår af sagsakterne, at Fødevarestyrelsen jf. Veterinær Kontrolrapport af 22. februar 2012 ved det levende syn konstaterede en kylling, der sad med et ben klemt fast mellem kassekant, metalvanger og nabokassen. Kyllingen kunne kun frigives ved at flytte begge skuffer, hvorved den således ikke kunne være kommet i klemme under selve transporten. Ligeledes i forbindelse med det levende syn af slagtekyllinger samme dag kl. 11.35 konstateredes en levende kylling, hvor skindet var flået af på den ene brystmuskel og det samsidige lår. I forbindelse med slagtningen af kyllinger fra samme producent konstateredes mange kyllinger med massive blødninger på vingerne og ved palpation af disse konstateredes brud, heraf flere komplekse. Veterinærkontrollen talte stikprøvevist %-skader til ca. 9 %.

På denne baggrund indskærpede Fødevarestyrelsen, at dyr skal behandles omsorgsfuldt og forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne kyllinger har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 100.000 kr.

Bødens størrelse afspejler yderligere 14 forhold.