2014-32-0152-00002

78 grise med varierende grader af overfladiske skader visende sig ved rødme og blødninger i huden og væskeansamlinger i underhuden

04-04-2014

Skrivelse af 4. april 2014 fra Statsadvokaturen (SAV-2013-851-0054).
Af en leverance på i alt 185 slagtesvin observeres der straks efter aflæsningen ved det levende syn på slagteriet, at 78 grise havde varierende grader af overfladiske skader visende sig ved rødme og blødninger i huden og væskeansamlinger i underhuden. Stalddyrlægen konstaterede, at hovedparten af dyrene var kraftigt tilsølede. En inspektion af den tomme grisetransport viste, at denne havde præsenteret et tørt leje med halmstrøelse.
Veterinærkontrollen valgte at foretage politianmeldelse, og til sikring af beviser og dokumentation, blev der efter slagteprocessen udtaget prøver af hud og underhud fra fem grise. Materialet er efterfølgende blevet indsendt til Institut for Veterinære Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Konklusionen på indsendelsen var, at forandringerne, der repræsenterede en akut betændelsestilstand i hud og underliggende fedtvæv, ikke kunne være opstået under transporten til slagteriet, men måtte være opstået under opholdet i leverandørbesætningen.

Rådet udtalte 4. april 2014:

Spørgsmål 1:

Hvis det lægges til grund, at 78 slagtesvin tatoveret med leverandørnummer XX den 16. juli 2012 ca. kl. 06.30 havde hudforandringer i form af væskeansamlinger i underhuden og rødmen/blødninger gående fra håndfladestore områder til hele den bagerste del af skinken, og hvis det lægges til grund, at der har været voldsomt regnvejr natten mellem den 15. og 16. juli 2012, kan disse hudforandringer skyldes, at slagtesvinene forud den 16. juli 2012 kl. 06.30 har været lukket ud i udleveringsrummet på X-adresse uden adgang til tørt og rent leje?

Svar ad 1:

Ja. Det fremgår af billeddokumentationen, at den omtalte udleveringsfacilitet består af et indhegnet betondæk med tilknyttet pålæsningsrampe. Der er ingen overdækning og der er ingen synlige vandnipler, vandkar eller fodertrug. Faciliteten har dermed karakter af en opsamlingsplads og ikke et udleveringsrum, der pr. definition er en udstrækning af staldområdet, og dermed underlagt de samme bestemmelser om indretning mv. Med udgangspunkt i den vedlagte billeddokumentation kan det anslås, at det samlede udeareal ikke udgør over 90 m2. Under staldforhold ville dette areal give plads til maximalt 138 grise (0,65 m2/gris). Iflg. vidneudsagnene anbringes samtlige slagtesvin i ”udleveringsrummet” inden pålæsning. Der har derfor ved den aktuelle leverance været max. 0,49 m2 til rådighed/-slagtesvin. Det faste betondæk vil vanskeliggøre, at gødning og urin fra grisene drænes væk. Belægningsgraden og udformningen af opsamlingspladsen betyder, at grisene ikke har mulighed for at indrette et særligt gødeareal og gennemføre en naturlig defækations- og urineringsadfærd væk fra de øvrige grise. Oplysninger fra chaufføren og stalddyrlægen på slagteriet bekræfter, at grisene fra pågældende leverandør ofte var beskidte ved afhentning og aflæsning.

Det fremgår af udtalelsen fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, at hudforandringerne anslås til at være 6-8 timer gamle. Skaderne er således senest pådraget kl. 00.30, og kan ikke være opstået under selve den 2½ time lange transport til slagteriet.

Nedbør i løbet af natten har i kombinationen manglende overdækning og manglende afdræningsmulighed medvirket til at skabe et fugtigt miljø, der har forstærket den lokalirriterende virkning på huden fra urin og fækalier.

Spørgsmål 2:

Hvis det lægges til grund, at slagtesvinene blev afhentet fra udleveringsrummet den 16. juli 2012 kl. 04.00 og transporteret ca. 2.30 timer, hvor lang tid skal slagtesvinene have opholdt sig i udleveringsrummet, førend de beskrevne hudforandringer den 16. juli 2012 vil være til stede?

Svar ad 2:

Det fremgår af svar fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, at grisene må have opholdt sig på opsamlingspladsen (”udleveringsrummet”) i min. 3½ time inden afhentningen.

Spørgsmål 3:

Hvordan vil Det Veterinære Sundhedsråd karakterisere behandlingen, ”at lukke 185 slagtesvin ud i et udleveringsrum forud for den 16. juli 2012 kl. 06.30 uden adgang til tørt og renligt leje, som har medført, at 78 af slagtesvinene havde hudforandringer i form af væskeansamlinger i underhuden og rødmen/blødninger gående fra håndfladestore områder til hele den bagerste del af skinken” jf dyreværnslovens §§ 1-2 og § 28?

Svar ad 3:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder, at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de 185 slagtesvin ved at have været anbragt i en uhensigtsmæssig opstaldningsfacilitet i mindst 3½ time inden afhentning til slagteriet, således at 78 af slagtesvinene fik hudforandringer strækkende sig ned i underhuden, har været udsat for en høj grad af
smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere handlingen som uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 4:

Udgår.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger.

Svar ad 5:

Rådet skal anføre at slagteribranchen igennem en årrække har lavet et grundigt oplysningsarbejde omkring udlevering af slagtesvin. Både i form af regelsæt (Code of practice) og direkte anvisninger (Videncenter for Svineproduktion). Det skulle derfor ikke være ukendt, at f.eks. opsamlingspladser alene er egnede til grises meget kortvarige ophold. Dvs. omgående start af pålæsning så snart arealet er fyldt op.

Afgørelse:

Byretten idømte tiltalte en bøde på 7.500 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at bøden nedsattes til 4.500 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.