2014-32-0151-00004/2014-32-052-00064

Afkræftet og mager ko liggende på mark ude af stand til at rejse sig

27-05-2014

Skrivelse af 11. november 2013 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00068-13).
I forbindelse med en mulig dyreværnssag tilkaldtes politiet til en mark. På marken fandtes en mager og afkræftet ko af SDM racen. Koen var ude af stand til at rejse sig og blev kort efter aflivet af tilkaldt lokal dyrlæge.

Rådet udtalte 27. maj 2014:

Spørgsmål 1:

Findes der virksomme behandlingsformer for sygdommen Mycoplasma bovis, således at en ko med denne lidelse kan blive fuldstændig rask?

Svar ad 1:

Infektion med mikroorganismen Mycoplasma bovis er ikke i sig selv énsbetydende med udvikling af klinisk erkendelig sygdom. Selvom den eksisterende viden om Mycoplasma bovis fortsat er ufuldstændig tegner der sig et bestemt mønster.

En række forhold omkring værtsdyrets immunstatus og faktorer ved den aktuelle mycoplasma-stamme vil være betydende for en evt. sygdomsudvikling.

Klinisk erkendelig sygdom hos enkeltdyr i forbindelse med et akut besætningsudbrud (nysmitte) af Mycoplasma bovis kan forsøges behandlet med tilrådeværende antimikrobielle lægemidler. Klinisk sygdomsudbrud forårsaget af Mycoplasma bovis er ikke én veldefineret lidelse, men kan manifestere sig på flere måder, og medicinsk behandling vil i hvert tilfælde være bestemt af det aktuelle sygdomsbillede.

Medicinsk behandling vil normalt kun give mening i de helt akutte sygdomstilfælde. De kroniske skader må anses for at være uhelbredelige.

Erfaringsmæssigt udvikler en del af køerne med klinisk erkendelig sygdom kroniske uhelbredelige skader (ofte i bevægeapparatet), og disse dyr må af dyreværnsmæssige årsager aflives tidligt i forløbet. Andre køer rammes af forskellige typer af svækkelser, der fører til nedsat produktivitet og må udsættes (slagtes) så snart en evt. karenstid for slagtning tillader det.

Infektion med Mycoplasma bovis dokumenteret ved forekomst af f.eks. cirkulerende antistoffer i blodet eller ved påvisning af mikrobielt arvemateriale, er ikke i sig selv uforenligt med slagtning, men som ved øvrige leverancer af slagtedyr til konsum, skal gældende regler for kødkontrol, transport af levende dyr mv. respekteres. Det indebærer bl.a. at dyr med akutte infektiøse tilstande ledsaget af forhøjet temperatur eller påvirket almén befindende ikke kan slagtes.

Spørgsmål 2:

Vil en ko med sygdommen Mycoplasma bovis kunne komme sig af sig selv?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Vil man kunne slagte en ko med sygdommen mycoplasma?

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

Under henvisning til bilag 1 - 5 foto nr. 2, 3, og 4 bedes det oplyst, om det er skadeligt for dyr - her køer/drøvtyggere - hvis de æder kunststofsnore fra hø- eller halmballer?

Svar ad 4:

Kunststofsnore er ikke et foder/fødeobjekt for drøvtyggere, men er derimod fremmedlegemer. Fremmedlegeme, herunder fremmedlegeme i mave-tarmkanalen skal generelt undgås, idet det/de kan medføre beskadigelse af omkringliggende væv og organer, og forårsage betændelsesreaktioner. På slagtehuse findes der jævnligt i vomindholdet fra drøvtyggere mindre stykker af plastic eller kunststofsnor, uden at det tilsyneladende har påvirket dyrene. Drøvtyggeres særlige anatomi og fysiologi i formavesystemet betyder, at sådanne fremmedlegemer kun vanskeligt vil kunne passere videre ud i mave-tarmkanalen og forårsage skade hér, som tilfældet f.eks. ville have været ved et énmavet dyr.

Spørgsmål 5:

Er det tænkeligt, at koen har slæbt sig ud i vand/mudderhullet for at få noget at drikke?

Svar ad 5:

Det kan ikke udelukkes, at koen har søgt vandhullet for at slukke sin tørst. Det fremgår ikke af politirapporten, hvorvidt den afbillede vandautomat ( billede 5 ) var placeret med stor afstand til koens position ved vandhullet. Koen kan have været for afkræftet til at søge vandautomaten.

Spørgsmål 6:

Burde koens situation have været afhjulpet tidligere eventuelt ved aflivning?

Svar ad 6:

Ja. Som det fremgår af svaret ad spørgsmål 1, vil udvikling af de kroniske former for Mycoplasma bovis associerede lidelser være forbundet med ringe udsigt til helbredelse. Om udsætning af dyret skulle ske i form af aflivning eller leverance til slagteri, ville bero på en konkret vurdering af det kliniske billede på det givne tidspunkt.

Spørgsmål 7:

Såfremt ovenstående vedrørende koen på marken lægges til grund, har koen så været udsat for uforsvarlig, grovere uforsvarlig behandling eller eventuelt mishandling?

Svar ad 7:

Iflg. politirapporten har ejer oplyst at koen allerede i efteråret 2012 blev syg af Mycoplasma bovis, der i det aktuelle tilfælde manifesterede sig i en kronisk og uhelbredelig yverbetændelse.

Medicinsk behandling var forsøgt i det tidlige forår 2013 (ca. 6 mdr. forud for den 23. august). Koen rettede sig ikke og blev i stedet bundet ud til markarealet ved vandhullet, hvor den hen over sommeren skulle komme sig spontant.

Den 23. august tidligt om morgenen blev sigtede af en nabo gjort opmærksom på koens tilstand ved vandhullet, og ved fælles hjælp blev dyret trukket fri. Først ved politiets ankomst over middag blev koen aflivet af en tilkaldt dyrlæge.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koens sygdomsforløb på over 6 mdr. for længst burde være afhjulpet, hvilket udfra det foreliggende bedst ville være sket ved på ny at tilkalde en dyrlæge mhp. en vurdering af koens mycoplasmasygdom, diagnostik og evt. behandling af tilstødende lidelser eller ved at aflive den.

Rådet skal endvidere anføre, at det også i begyndelsen af 2013 var almindelig viden, at kroniske tilfælde af Mycoplasma bovis infektioner kan være overordentligt vanskelige at helbrede, og at en del dyr må påregnes at skulle aflives af dyreværnsmæssige årsager.

Ved i flere måneder at have gået ubehandlet for sine følgelidelser til mycoplasma-infektionen i yveret, har koen i været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den heller ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet frem til tidligt om morgenen den 23. august som groft uforsvarlig behandling af dyr, mens forholdet i løbet af den 23. august frem til aflivningen senere på dagen karakteriseres som mishandling af dyr jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 8:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Det Veterinære Sundhedsråds side herunder indstillingen på anklageskriftet?

Svar ad 8:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.