2014-32-014-00009

Dyrlæge overså svær asymmetrisk forbenet dragtbrusk på hest i forbindelse med handelssag

19-12-2014

Skrivelse af 13. august 2014 fra advokat (22-365/2014).
A købte 16. maj 2013 en hest, som samme dag var blevet handels- og røntgenundersøgt af dyrlæge 1. Dyrlægen fandt, at hesten var indfodet, og at der var mindre osseøse forandringer ved ligamenter, men bemærkede ikke, at hesten havde svær asymmetrisk forbenet dragtbrusk. Dyrlæge 1 sendte i øvrigt røntgenbillederne til dyrlæge 2 for en second opinion. Dyrlæge 2 var 28. maj 2013 enig i de fund dyrlæge 1 havde beskrevet, og fandt heller ikke, at de ville få betydning for hestens brug og holdbarhed.
Da hesten ultimo august 2013 var halt, blev den undersøgt af Dyrlæge 2, som fandt halthed lokaliseret til bagerste del af hoven v.f. Røntgenoptagelser viste assymetriske forbenet dragtbrusk v.f. Hesten blev behandlet i hovleddet for ved diffusion, at opnå effekt på evt. inflamation i de kolatterale ligamenter. Da hesten blev tilset den 6. september 2013, var den haltfri, hvorfor det blev aftalt, at i værkstætte langsom genoptræning uden yderligere behandling.
Der foreligger i sagen ikke oplysninger om det videre kliniske forløb.
Dyrlæge 1 har erkendt at have handlet ansvarspådragende ved at overse de forbenede dragtbruske, og er indstillet på at betale en erstatning. Køber ville ikke have købt hesten, hvis forandringerne var beskrevet og risikovurderet korrekt, og finder, at der foruden købesummen skal erstattes alle udgifter køber har haft.

Rådet udtalte 19. december 2014: 

Spørgsmål 1:

Havde hesten X den 16. maj 2013 røntgenforandringer, som ikke er omtalt i bilag 3 og/eller bilag 4?

I bekræftende fald bedes disse forandringer beskrevet nærmere.

Svar ad 1:

Røntgenbillederne optaget den 16. maj 2013 viser forandringer, der kan beskrives som ”forbenet dragtbrusk”, det vil sige ossifikation af både den indvendige og den udvendige dragtbrusk på begge forben.

Spørgsmål 2:

Det ønskes oplyst, om røntgenbillederne optaget den 16. maj 2013 i forhold til antallet af projektioner og diagnostisk kvalitet svarer til Den Danske Dyrlægeforenings vejledning for så vidt angår standardrøntgenundersøgelser?

I benægtende fald ønskes det oplyst, hvorledes røntgenbillederne afviger, og hvilken betydning dette har haft for muligheden for at foretage en korrekt vurdering af hestens røntgenstatus, for så vidt angår hovregionerne på hestens forben?

Det ønskes endvidere oplyst, om der efter rådets opfattelse på baggrund af røntgenbillederne den 16. maj 2013 sammenholdt med hestens kliniske status som beskrevet i bilag 2 ville være veterinærfaglig anledning til at optage yderligere problemorienterede røntgenbilleder eller at iværksætte yderligere kliniske eller billeddiagnostiske undersøgelser af hesten?

Svar ad 2:

Med henvisning til vejledningsbrochuren: Sundhedsundersøgelse, udarbejdet af DDD, Sektion vedr. Heste, mangler der i røntgenbillederne fra 16. maj 2013 i forhold til en standardrøntgenundersøgelse en dorsopalmar projektion af tåleddene. Røntgenoptagelserne optaget 27. august 2013 viser, i denne projektion,
graden af forbenede dragtbruske samt den røntgenologiske opklaring i den udvendige (Rådet kan ud fra optagelserne ikke endeligt afgøre, hvorvidt det er den udvendige) dragtbrusk venstre forben. Denne projektion klarificerer også klassificeringen af graden af ossifikation, som i denne patient er grad 5 (af 5), idet ossifikationen strækker sig væsentligt proximalt for midtpunktet af den midterste phalanx (2).

Den diagnostiske kvalitet af billederne optaget 16. maj 2013 er knapt tilstrækkelig med hensyn til positionering og eksponering.

Den kliniske attest efter undersøgelsen 16. maj 2013 beskriver: ”moderat indfodet begge forben” hvilket, efter Rådets vurdering, burde have skærpet agtpågivenheden med hensyn til den diagnostiske kvalitet samt evt. antallet af projektioner af hovregionen. Skråprojektionerne, som ikke er obligatoriske, indikerer stærkt forbenede dragtbruske, hvorfor standard projektion i dorsopalmart plan burde have været optaget for at opnå en komplet vurdering af disse forandringer samt en klassificering af sværhedsgraden.

Spørgsmål 3:

Såfremt spørgsmål 1 er besvaret bekræftende, ønskes det oplyst, om og givet fald hvorledes disse røntgenforandringer efter rådets opfattelse burde have været beskrevet og risikovurderet a) af en handelsundersøgende dyrlæge under benyttelse af et standardrøntgenvurderingsskema svarende til det, der er fremlagt som bilag 3, såfremt undersøgelsen skulle leve op til Den Danske Dyrlægeforenings vejledning for så vidt angår røntgenundersøgelser? og b) af en dyrlæge, der gennemgik røntgenbillederne for en køber af hesten, såfremt det lægges til grund, at denne gennemgang af røntgenbillederne var som en second opinion til brug for købers beslutning om at købe hesten eller ej?

Svar ad 3:

(a) Det er Rådets opfattelse, at røntgenforandringerne på billederne optaget 16. maj 2013 burde have været beskrevet som:

Asymmetrisk ossifikation af både indvendig og udvendig dragtbrusk i begge forben og risikovurderet som:

Det kan ikke udelukkes, at de røntgenologiske fund kan få betydning for hestens fremtidige brug.

(b) Det er Rådets opfattelse, at en second opinion vurdering af ovennævnte røntgenbilleder ikke burde afvige fra ovenstående svar.

Rådet skal bemærke, at man tidligere ofte har vurderet såkaldt forbenede dragtbruske, som uden klinisk signifikans hos haltfri heste. Nyere arbejder har imidlertid givet anledning til at ændre indstillingen således, at specielt asymmetriske og store og stærkt forbenede dragtbruske kan være associeret med en øget risiko for problemer i dette område.

Spørgsmål 3A:

Såfremt spørgsmål 1 er besvaret bekræftende, ønskes det oplyst om, og i givet fald hvorledes, disse røntgenforandringer efter Rådets opfattelse burde have været beskrevet og risikovurderet af en dyrlæge, såfremt det lægges til grund, at dyrlægen for ny ejer af hesten gennemgik røntgenbillederne uden at have set hesten og på et tidspunkt, hvor handlen var gennemført og fortrydelsesretten udløbet, og at det over for dyrlægen samtidig blev oplyst, at hesten var blevet fuldt forsikret.

Svar ad 3A:

Rådet finder, at second opinion vurderingen af røntgenbillederne, som beskrevet i Bilag 4, er ukorrekt (jævnfør svar ad 3b), og at disse burde have været beskrevet som angivet i svar 3a. Imidlertid havde denne dyrlæge ikke mulighed for at se hesten klinisk før sin vurdering af røntgenbillederne.

Spørgsmål 3B:

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes rådet på baggrund af røntgenfotos af 16. maj 2013 og sundhedsundersøgelsesskemaet (bilag 2), oplyse, om den sundhedsundersøgende dyrlæges afkrydsning i sundhedsundersøgelsesskemaets position 2 er i strid med Den Danske Dyrlægeforenings vejledning, for så vidt angår sundhedsundersøgelser, eller om afkrydsning i position 2 anses for værende tilstrækkelig og at ligge indenfor den sundhedsundersøgende dyrlæges skøn.

Svar ad 3B:

Det fremgår af punkt 12 i bilag 2, formular til sundhedsundersøgelse, at den undersøgende dyrlæge ved den kliniske undersøgelse har fundet hesten ”moderat indfodet begge forben”. Dette er en subjektiv vurdering foretaget på baggrund af den kliniske undersøgelse, og repræsenterer den sundhedsundersøgende dyrlæges skøn. Af Rådets svar på spørgsmål 2 fremgår, at iagttagelsen af de røntgenologiske forandringer ved dragtbruskene burde have skærpet vurderingen.

Spørgsmål 4:

Såfremt spørgsmål 1 er besvaret bekræftende, ønskes det oplyst, om de pågældende røntgenforandringer aktuelt eller potentielt har betydning for hestens anvendelighed som ridehest?

Det ønskes i denne forbindelse oplyst, hvilken betydning rådet tillægger hestens benstilling samt de eventuelt konstaterede røntgenforandringers eventuelle asymmetriske karakter.

Besvarelsen bedes begrundet og givet med henvisning til relevant veterinærfaglig litteratur på området.

Svar ad 4:

Det er Rådets opfattelse, at de pågældende røntgenforandringer kan have betydning for hestens anvendelighed som ridehest. Hestens benstilling samt røntgenforandringernes asymmetriske karakter nedsætter hestens prognose som ridehest. Der er blandt andet påvist en sammenhæng imellem svær ossifikation af en eller begge dragtbruske og beskadigelse af hovleddets kollaterale ligamenter.

Spørgsmål 5:

Rådet bedes oplyse, om rådet er enig i beskrivelsen og vurderingen af de omtalte røntgenforandringer i punkt 1 og 2 i bilag 3?

Rådet bedes i denne forbindelse oplyse, om de ved besvarelsen af spørgsmål 1 eventuelt beskrevne røntgenforandringer burde have givet anledning til en skærpet røntgenologisk vurdering af røntgenforandringerne omtalt i punkt 1 og 2 i bilag 3, såfremt de førnævnte røntgenforandringer havde været konstateret i
forbindelse med røntgenundersøgelsen?

Svar ad 5:

Det er Rådets opfattelse, at de beskrevne forandringer i bilag 3 ikke er korrekt vurderet, og at bilag 3 tillige burde have indeholdt en beskrivelse og risikovurdering af de i svar ad 1 beskrevne forandringer ved dragtbruskene. Sammenholdt burde dette have givet anledning til en skærpet vurdering.

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 6:

Nej.

Afgørelse:

Der blev indgået forlig.

Sagsøgte 1 og sagsøgte 2 skulle - ud over det tidligere under sagen betalte beløb på kr. 27.517,10 - betale i alt kr. 95.000,00 til sagsøger mod ophævelse af sagen.

Retten bestemte, at de sagsøgte i fællesskab skulle betale 36.970,00 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren.