2014-32-0152-00021

En orne og en so med flere mærker efter anvendelse af eldrivstav

19-12-2014

Skrivelse af 16. september 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00047-12).
Veterinærkontrollen observerede hhv. en orne og en so med flere mærker efter anvendelse af eldrivstav. Ornen havde mindst 40 mærker og soen 8 mærker udenfor de anbefalede områder for evt. kortvarig anvendelse af drivstav. Problematikken med påvisning af forkert anvendelse af drivstav havde stået på i længere tid.

Rådet udtalte 19. december 2014:

Spørgsmål 1:

Hvis det lægges til grund, at en orne har fået stød mindst 40 gange, og en so har fået stød mindst 10 gange med en elektrisk drivstav med tilspidsede elektroder som beskrevet i Fødevarestyrelsens anmeldelse af 27. juni 2012 med tilhørende fotodokumentation, kan det da betegnes som uforsvarlig behandling af dyr eller grovere uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af d. 27. juni 2012 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne 19. juni 2012 kl. 8.00 observerede en slagtekrop af en orne med mærker efter mindst 40 gange stød med en eldrivstav og samme dag kl. 8.10 en so med mærker efter mindst 10 stød.

Ornen var en yngre orne med huld lidt over middel. De fleste af mærkerne efter brug af eldrivstaven fandtes på oversiden af ryg fra halerod til skulderblade. Desuden var der mærker på venstre side af brystkassen lige bag skulderbladet. Mærkerne var i form parvise, cirkulære eller i form som streger. Mærkerne svarede til mærker efter en drivstav med tilspidsede elektroder med en afstand på ca. 3 cm. Det præcise antal mærker var vanskeligt at opgøre, da der var givet talrige stød på samme områder således, at mærkerne overlappede hinanden. Embedsdyrlægen vurderede, at der var mindst 40 par mærker, hvorved ornen havde fået stød mindst 40 gange. Slagtekroppen blev ved den kødkontrolmæssige vurdering kasseret på grund af en uafgrænset knoglemarvsbetændelse samt på grund af højgradig muskelforandringer i form af muskeldegeneration/PSE (porcint-stress-syndrom). PSE opstår som følge af stressbelastning og udmattelse.

Soen blev observeret med mærker efter brug af eldrivstav og ført til efterkontrollen, hvor der konstateredes 8 mærker efter brug af eldrivstav midt på lænden og ryggen samt 2 parvise streger på højre skinke. Mærkerne svarede til mærker efter drivstav med tilspidsede elektroder med en afstand på ca. 3 cm.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at ornen som følge af de mindst 40 stød med eldrivstav på ryg fra halerod og til skulderblade og på venstre side af brystkassen, samt at soen ved at være påført 8 stød på ryg og lænd med en eldrivstav har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Kan der siges noget generelt om brugen af eldrivstav med tilspidsede elektroder?

Svar ad 2:

Rådet skal henvise til Rådets generelle udtalelse af 1. marts 2011 om overnatning, opstaldning og fremdrivning af svin på slagterier, hvorfra følgende citeres:

"Vedr. fremdrivning af svin på slagterier:

1. Fremdrivning generelt:
For i videst muligt omfang at undgå aggressiv adfærd samt dyreværnsmæssigt betænkelige situationer, finder Rådet, at svin bør drives fremad i mindre flokke, hvor svinenes normale adfærdsmønster udnyttes. Dette indebærer for slagtesvin maksimalt 15 individer og for søer maksimalt 10 individer i flokken.

2. Fremdrivning til bedøvelsesanlæg:
Grise har en udtalt dokumenteret modvilje mod fremdrivning gennem snævre tunnelsystemer. Der findes i dag velfungerende alternativer, hvor grisenes normale adfærdsmønster udnyttes, således at fremdrivning kan foregå med minimal anvendelse af direkte fysiske hjælpemidler som eksempelvis elektrisk stimulation. Med udgangspunkt i eksistensen af sådanne dyreværnsmæssigt velfungerende metoder finder Rådet, at fremdrivning til bedøvelsesanlæg gennem snævre tunnelsystemer må karakteriseres som værende uhensigtsmæssig og bør afvikles, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1."

Rådet finder endvidere, at brug af eldrivstav med tilspidsede elektroder skal bruges med omtanke og kun i yderste nødstilfælde.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Rådet finder det yderst dyreværnsmæssigt betænkeligt, at der på slagteriet i perioden 1. december 2011 til 19. april 2012 har været 139 registreringer af mærker på skuldre, ryg, lænd og flanke efter anvendelse af drivstav.

Afgørelse:

Tiltalte slagteri blev idømt bøde på 10.000 kr.