2014-32-0152-00014

Et slagtesvin med et tydeligt sår ved og omkring halen

15-09-2014

Skrivelse af 12. maj 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00017-14).
Ved det levende syn på slagteriet blev det konstateret, at et slagtesvin havde et tydeligt sår ved og omkring halen. Såret var 3-4 cm dybt og der var såvel fibrin tilstede som let blødning fra overfladen. På grund af tegnene på begyndende afheling blev to præparater fra slagtekroppen sendt til patoanatomisk undersøgelse på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet, der udtalte, at hud og hale var sæde for en kronisk ulceration, der pga. mængden og karakteren af det nydannede væv skønnedes at have en alder på flere uger. Der var omkring haleroden et område på 2-3 cm med et fuldstændigt tab af hud og underhud.

Rådet udtalte 15. september 2014:

Af politiets forelæggelsesbrev fremgår følgende:

"Der henvises til anmeldelsen fra Fødevarestyrelsen hvoraf det fremgår, at der den 4. februar 2014 til A blev indleveret et slagtesvin med et tydeligt sår ved/omkring halen.

Af sagens akter fremgår det, at embedsdyrlæge D1 ved det levende syn på slagteriet konstaterede, at et slagtesvin, der var skinketatoveret med leverandørnummer XX, havde et tydeligt sår ved/omkring halen. Såret var hele vejen rundt om halen/haleroden, og så ud som et firkantet snit med halen i centrum. Såret var ca. 3 - 4 cm dybt i hele dets udbredelse - altså på alle fire sider af halen/haleroden. Der var tydelig fibrin tilstede, og sårrandene så til dels tørre og "gamle" ud, og desuden blødte det let fra såret.

I forbindelse med sagen blev der sendt to præparater fra slagtesvinet til patoanatomisk undersøgelse på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet. Undersøgelsen blev foretaget af professor dr. med. vet. P1.

P1 har udtalt følgende:
Hud og hale er sæde for en kronisk ulceration, som på baggrund af mængden af granulationsvæv og nydannet bindevæv vurderes at have en alder på flere uger."

Spørgsmål 1:

Hvis ovennævnte lægges til grund, er der så efter Det Veterinære Sundhedsråds vurdering tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller evt. mishandling af dyr?

Svar ad 1:

Det fremgår af Embedsdyrlægens anmeldelse af 6. marts 2014 samt af det medfølgende billedmateriale, at denne hos A den 4. februar 2014 observerede et slagtesvin med sår ved og omkring halen. Dyret var en del af en normal indtransport af en gruppe på 109 slagtesvin. En gennemgang af transportkøretøjet umiddelbart efter aflæsningen kunne ikke påvise forhold, der måtte antages at have haft betydning for skadernes opståen.

Af sektionsrapport af 2. maj 2014 fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, fremgår følgende:

"Ved sektion fandtes en ulceration strækkende sig ca. 2-5 cm rundt om halen. Ulcerationen havde et kontraheret udseende som følge af bindevævsdannelse. Omkring haleroden og op til midt på halen var et fuldstændigt tab af hud og underhud, målende ca. 2-3 cm. Nærmest haleroden fremstod ulcerationen rødlig,
og ved gennemskæring fandtes yderst ca. 0,2-0,3 cm granulationsvævslignende væv, hvorunder der var op mod ca. 1,5 cm nydannet bindevæv. Ligeledes fandtes sårranden midt på halen belagt med ca. 0,3 cm granulations-vævslignende væv, hvorunder der var op mod ca. 0,8 cm nydannet bindevæv.

Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder af ulcerationen. Ved den histologiske undersøgelse kunne det verificeres, at der var tale om granulationsvæv og nydannet bindevæv.

Hud og hale er sæde for en kronisk ulceration, som på baggrund af mængden af granulationsvæv og nydannet bindevæv vurderes at have en alder på flere uger."

Det bemærkedes ved aflæsningen, at den pågældende gris var opmærket på en afvigende måde i forhold til de øvrige slagtesvin. Af afhøringsrapporten fremgår, at opmærkningen betød, at den pågældende gris havde været i behandling, uden at det dog kunne oplyses, hvad årsagen havde været, eller om der evt. havde været anvendt lægemidler.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at slagtesvinet flere uger forud for transporten til slagteriet har pådraget sig en dyb læsion med tab af væv omkring halen. Ved at levere slagtesvinet med et 3-4 cm dybt, ikke afhelet sår sammen med andre slagtesvin i en fællestransport, er der efter Rådets vurdering ikke ydet den fornødne beskyttelse imod smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom der under opholdet i besætningen efter skadens opståen ikke har været udvist den fornødne omsorg og taget hensyn til grisens sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere disse forhold som groft uforsvarlig behandling af dyr jf. dyreværnslovens § 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Kan skaderne på slagtesvinet antages at være fremkommet i forbindelse med transporten?

Svar ad 2:

Nej. Se i øvrigt svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Var slagtesvinet transportegnet evt. ved skånetransport den 4. februar 2014?

Svar ad 3:

Nej.

Spørgsmål 4:

Kan slagtesvinets tilstand være blevet forværret under transporten til slagteriet?

Svar ad 4:

Ja. Den friske blødning, der konstateredes ved aflæsningen på slagteriet kan godt skyldes skade sket under transporten. Den tilgrundliggende skade som beskrevet af P1 er derimod væsentlig ældre end den godt tre timer lange transport.

Spørgsmål 5:

Burde slagtesvinets tilstand være afhjulpet på et tidligere tidspunkt i besætningen evt. ved aflivning?

Svar ad 5:

At dømme efter P1s beskrivelse er der sket et tab af vævssubstans i en udstrækning på 2-3 cm. En afheling af en så dybgående sårskade per secundam, dvs. uden forudgående kirurgisk revision af det friske sår, vil erfaringsmæssigt tage lang tid og kræve en længerevarende medicinsk behandling med bl.a. smertestillende midler. Det fremgår ikke af afhøringsrapporten, at grisen ved skadens opståen er blevet tilset af en dyrlæge, der har anslået en prognose for evt. helbredelse eller har anvist en terapi. Der foreligger heller ikke en udførlig dokumentation for karakteren af den udførte medicinske behandling, eller hvornår den i givet fald er foregået.

Det er Rådets vurdering at aflivning straks efter skadens opståen dyreværnsmæssigt ville have været den korrekte løsning.

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Det Veterinære Sundhedsråds side?

Svar ad 6:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte landmand blev idømt bøde på 25.000 kr.