2014-32-055-00018

Får slagtet ved at få skåret halsen over uden forudgående bedøvelse

27-03-2014

Skrivelse af 9. januar 2014 fra Østjyllands Politi (4200-88110-00043-13).
En person blev anmeldt, idet man fandt, at slagtede får ikke blev aflivet korrekt. Sigtede oplyste, at han aflivede dyrene ved skud i nakken med boltpistol, og derefter havde skåret halsen over på fårene og at dyrene døde med det samme. Hovederne var blevet undersøgt og der var ingen skader efter boltpistol.

Rådet udtalte 27. marts 2014:

Spørgsmål 1:

Sigtede har forklaret, at han har aflivet fårene ved skud med boltpistol i nakken og derefter skåret halsen over på fårene. Kan denne forklaring være rigtig. Der henvises til Østjyllands Politis høring af 15. november 2013 – herunder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra Københavns Universitet udtalelse af 11. november 2013, der tidligere har været sendt frem til Fødevarestyrelsen.

Svar ad 1:

Rådet skal indledningsvis oplyse, at et såkaldt ”nakkeskud” kan udføres enten som et såkaldt occipital-skud, hvor bolten fra boltpistolen med momentant tab af bevidsthed og bedøvelse til følge trænger ind i hjernen på dyret, eller som et såkaldt rygmarvs-skud, hvor kun rygmarven læderes, med lammelse af dyrets krop uden tab af bevidsthed eller bedøvelse til følge.

Det fremgår af attest af 11. november 2013, j.nr. 42.718, fra Sektion for Patologi, Institut for Sygdomsbiologi, KU, at der ved inspektion og palpation af de to fårehoveder fandtes, at huden over pande og næseryg var intakt. Ved røntgenfotografering af begge hoveder fandtes normale forhold. Efter afhudning
fandtes kranierne at være intakte, og der var ingen blødning i underhuden. Ved saggital gennemsavning i midterlinien fandtes normale forhold i næsehule og sinussystem i begge hoveder. Ved udtagning af hjerne fandtes ingen blødning i hjerne og hjernehinder. Det kunne på baggrund af dette konkluderes, at de to får ikke var bedøvet ved stumpt traume mod hjerneskallen eller med en boltpistol gennem denne, før halsen blev skåret over.

Rådet finder på baggrund af ovenstående, at de to får er aflivet uden forudgående bedøvelse.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at fårene har været ved fuld bevidsthed under overskæring af halsvenerne, og herved har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, hvilket Rådet vil karakterisere som groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13, stk. 1, 1. pkt.

Spørgsmål 2:

Såfremt det må lægges til grund, at sigtede har aflivet fårene ved skud i nakken med en boltpistol skal Østjyllands Politi spørge, hvorvidt aflivning på den beskrevne måde er uforsvarlig/groft uforsvarlig behandling af dyr eller mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. punkt, jf. 2. og 3. punkt.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Ja. Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke har vist evne eller vilje til at opretholde dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold, herunder specifikt udførelsen af en korrekt aflivning af dyr. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt fængsel i 30 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i et tidsrum af 3 år fra dommens dato.

Retten lagde vægt på at slagtning ved overskæring af halsvenerne på et dyr hvorved det forbløder, mens det er ved bevidsthed må betragtes som mishandling i dyreværnslovgivningens forstand og på at tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af dyreværnslovgivningen.

I dommen indgår 3 andre forhold, som tiltalte blev dømt skyldig i.