2014-32-0152-00009

Fire slagtesvin med slagmærker med togskinnekonfiguration

09-04-2014

Skrivelse af 9. april 2014 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00048-13).
Ved kødkontrollen af 4 slagtesvin påvistes længdeløbende slagmærker med togskinne konfiguration samt hos et enkelt af disse overtallige slagmærker af tatoveringshammer. Ved den patoanatomiske undersøgelse vurderedes læsionerne at have en alder på ca. 4 – 6 timer.

Rådet udtalte 9. april 2014:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om en vurdering af uforsvarligheden. Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlægen i bilag 6 tiltrædes?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens udaterede anmeldelse samt af det ledsagende billedmateriale, at denne efter slagtningen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse den 4. april 2013 observerede 4 slagtesvin med mærker efter slag.

Slagtesvin 1 havde på ryggen og lænden mindst 7 aflange slagmærker på ryggen med en varierende længde på ca. 15 til over 25 cm og med en bredde på ca. 1 cm. Slagmærkerne havde forårsaget blødninger ned i underhud og underliggende muskulatur.

Slagtesvin nr. 2 havde på langs med ryggen mindst 3 aflange slagmærker med en længde på 15 til over 25 cm. Og en bredde på ca. 1 cm. Slagmærkerne havde forårsaget blødninger ned i underhud og underliggende muskulatur.

Slagtesvin 3 havde et aflangt slagmærke med en længde på ca. 20 cm og en bredde på ca. 1 cm. Slagmærket havde forårsaget blødninger ned i underhuden.

Slagtesvin 4 havde et slagmærke på lænden med en længde på ca. 25 cm og en bredde på ca. 1 cm, der havde forårsaget blødninger ned i underhuden. Af billedmaterialet fremgår, at dette slagtesvin tillige var påført 3 og 4 tatoveringer på hhv. højre og venstre skinke.

Præparater fra to af ovennævnte slagtesvin blev udskåret og på frost indsendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, KU.

Ved inspektion af præparaterne fandtes multiple blødninger i huden med en såkaldt togskinne konfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 3 til ca. 39 cm. Bredden varierede fra ca. 0,1 til 0,5 cm og opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,2 til 0,9 cm. Ved gennemskæring af hudblødningerne strakte disse sig ned i underhuden og stedvis ned i den underliggende muskulatur. Ved den histologiske undersøgelse fandtes ensartede forandringer i form af blødning, neutrofile granulocyter og makrofager beliggende langs bindevævsdrag. Den underliggende muskulatur var ødematøs og med nekrotiske muskelfibre infiltreret af neutrofile granulocyter og makrofager. De påviste forandringer og læsioner er forenelige med at være opstået efter stumpt traume og vurderedes at have en alder på ca. 4-6 timer.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne slagtesvin ved at være påført stumpt traume med op til 7 slag medførende blødninger i hud og underhud samt stedvis ned i underliggende muskulatur og hos et af slagtesvinene overtallige slag med tatoveringshammer har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte chauffør og tiltalte transportørfirma blev frifundet.

Begrundelsen herfor var, at der i sagen forelå usikkerhed om, hvornår læsionerne blev påført slagtesvinene i forhold til, hvornår svinene blev afhentet. Der var derfor ikke ført et til domfældelse tilstrækkeligt bevis for, at læsionerne blev påført grisene, mens chaufføren havde dem i sin varetægt.