2014-32-03-00014/2014-32-013-00003

Hest blev handlet - fik efterfølgende konstateret tætsiddende torntappe

07-07-2014

Skrivelse af skrivelse af 31. januar 2014 fra advokat (BS 29-1006/2012).
A købte august 2010 en hest af B. Hesten var på købstidspunktet 3 år gammel og ikke tilredet. Der blev foretager handelsundersøgelse incl. røntgen undersøgelse ved Dyrlæge 1, som ikke havde nogen bemærkninger.
Efterfølgende havde hesten været i let arbejde frem til april 2011. Fra april 2011 føltes det, som om den mistede takter og havde svært ved at skridte ordentligt og naturligt fremad. I juni 2011 tilses den af dyrlæge 2, som ordinerer smertebehandling. Hesten fungerer ikke og den tilses igen i august 2011 af dyrlæge 3, som finder funktionsnedsættelse med bl.a ømhed i saddellejet. Medio september foranlediger dyrlæge 3, at hesten bliver røntgenfotograferet af dyrlæge 4. Ved disse optagelser iagttages forandringer i nakke og ryg. Hesten aflives og forsikringsselskabet udbetaler erstatning. Da A kontakter forsikringsselskabet fremgår det, at hesten på købstidspunktet havde forandringer. Hvis A havde været vidende om dette ville hun aldrig have købt hesten.

Rådet udtalte 7. juli 2014:

Spørgsmål 1:

Det veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt der på røntgenoptagelserne optaget umiddelbart forud for den 12. august 2010 af Dyrehospital 1 kan konstateres:

a. Sek.forandringer i form af ostelyse og sclerosering.
b. Forstørrelse ved facetled C4-C5 samt C6-C7.
c. Andre væsentlige røntgenforandringer.

Svar ad 1:

a) Rådet kan efter gennemgang af røntgenbillederne optaget i forbindelse med undersøgelsen på Dyrehospital 1 12. august 2010 konstatere, at røntgenbillederne af ryggen udelukkende viser torntappene (toppen af hvirvellegemet i brysthulen), hvorfor helt præcis lokalisering ikke kan finde sted. Billederne viser
tætsiddende torntappe med let sclerosering (fortættet benvæv) og let remodellering (forandret benvæv) af torntappene i området ca. T14-T17.

b) Der foreligger ikke røntgenoptagelser af halshvirvlerne fra 12. august 2010 i det materiale, Rådet har modtaget, hvorfor underspørgsmålet ikke kan besvares.

c) Rådet bemærker, at der er ganske kraftig remodellering af processus extensorius på hovbenet i begge forben, mere på venstre for end på højre for.

Spørgsmål 2:

Er den i handelsundersøgelsen foretagne beskrivelse under punkt 11. Øvrige regioner:

"Ryg. Intet abnormt" en korrekt veterinærfaglig beskrivelse?

I benægtende fald bedes oplyst, hvori manglen består.

Det forbeholdes at stille supplerende og/eller yderligere spørgsmål.

Svar ad 2:

Rådet finder ikke, at beskrivelsen under punkt 11 er veterinærfaglig korrekt.

Der kan konstateres klare røntgenologiske forandringer; herunder tætsiddende torntappe, som viser svage forandringer i form af sclerosering og remodellering.

Selvom sådanne røntgenforandringer kan ses hos heste, uden de viser tegn på nedsat præstation, er vurderingsgrundlaget i den aktuelle situation svagt på handeltidspunktet, idet hesten er ung og ikke ”medbringer” en forhistorie, der kan berettige til at erklære, at disse forandringer ikke vil få betydning for
senere anvendelse.

Sagsøgtes spørgsmål:

Spørgsmål A:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt røntgenbillederne optaget af sagsøgte viser, at afstanden mellem hestens torntappe lå indenfor normalområdet.

Svaret bedes begrundet.

Svar ad A:

Rådet finder ikke, at røntgenoptagelserne af hestens torntappe kan karakteriseres som værende uden radiologiske forandringer. Dels er de markant tætsiddende dvs. under 4 mm´s afstand til nabo torntap, dels er der reaktive forandringer på dem.

Yderligere er Rådets opfattelse, at selvom der kan findes heste i normalt arbejde med tætsiddende torntappe, og som derfor på sin vis er med til at definere ”normalområde”, så viser røntgenbillederne i denne hest også reaktive forandringer, hvilket burde have ændret den kliniske risikovurdering på så ung en hest.

Spørgsmål B:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt sagsøgte har gennemført handelsundersøgelsen, herunder den kliniske undersøgelse og røntgenundersøgelsen i overensstemmelse med veterinærfaglig god skik, og på baggrund heraf konkluderet, ligeledes i overensstemmelse med veterinærfaglig god skik.

Der henvises i den forbindelse til bilag A.

Svaret bedes begrundet.

Svar ad B:

Rådet antager, at Bilag A skal læses Bilag 1.

Rådet noterer, at der på side 1 af handelsattesten, attesteret fra Dyrehospital 1 12. august 2011, ikke er angivet, hvorvidt undersøgelsen er begæret af køber eller sælger.

Rådet noterer, at handelsattesten i øvrigt er tilstrækkeligt udfyldt, og at det er indikeret i pkt. 14, at hesten ikke blev set under rytter. Dette er imidlertid ikke obligatorisk, og den kliniske undersøgelse er derfor udført i overensstemmelse med veterinærfaglig god skik.

Efter Rådets opfattelse burde de røntgenologiske fund i forbindelse med 4 torntappe i ryggens midte have været beskrevet anderledes og risikovurderet anderledes. Dette specielt i betragtning af hestens unge alder, idet der er klare røntgenologiske forandringer, som ikke alle heste har, og som derfor burde have været beskrevet og risikovurderet.

Tilsvarende finder Rådet også, at forandringerne på begge forbens processus extensorius burde have været omtalt og vurderet i røntgen- og handelsundersøgelsen.

Dette gælder for begge forhold, selvom sådanne forandringer kan ses hos heste uden, at disse viser kliniske symptomer.

Spørgsmål C:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, herunder præcisere, hvad Rådet vurderer, der er den primære årsag til, at hesten blev erklæret uanvendelig, og måtte aflives den 25. oktober 2011.

Svaret bedes begrundet.

Svar ad C:

Det er Rådets opfattelse, at den primære årsag, til at hesten erklæres uanvendelig, er de progressive forandringer, som har fundet sted i torntappene i ryggens midte i perioden 12. august 2010 til 13. september 2011.

Det kan ikke udelukkes, at der også kan have været kliniske symptomer fra halshvirvlerne. Men Rådet finder ikke sikre røntgenforandringer i halshvirvlerne, heller ikke på skråoptagelserne.

Spørgsmål D:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt de skader/gener hesten havde, og som kan konstateres på røntgenbillederne, jf. svaret på spørgsmål 1 a, b og c, kunne være opstået akut.

Svaret bedes begrundet.

Svar ad D:

Rådet finder ikke, at de beskrevne forandringer kan være opstået akut.

De beskrevne scleroserniger og remodeleringer i torntappene samt forandringerne i hovbenet er alle udtryk for processer, der er lang tid om at blive synlige på røntgenoptagelser, idet dette først opnås, når det nydannede knoglevæv mineraliseres, en proces der kan tage måneder, og som typisk er et progressivt forløb, hvor den normale anatomi remodeleres langsomt.

Spørgsmål E:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt det kan udelukkes, at hesten - med de røntgenfund, der ses på røntgenbillederne optaget af sagsøgte - kunne have fungeret normalt gennem hensigtsmæssig ridning og træning. Der erindres om, at hesten ikke havde været i ridning på tidspunktet for gennemførelsen af handelsundersøgelsen.

Svaret bedes begrundet.

Svar ad E:

Det er Rådets vurdering, at nogle heste med tilsvarende røntgenforandringer, som kan iagttages på røntgenbillederne optaget af sagsøgte, kan fungere normalt gennem hensigtsmæssig ridning og træning, og at det heller ikke kan udelukkes i denne sag.

Dette ændrer imidlertid ikke på Rådets vurdering vedrørende risikovurderingen, se svar ad A og B. Dette ikke mindst fordi den kliniske betydning af forandringerne ikke kunne vurderes på en hest, som ikke var tilredet.

Afgørelse:

Sagen blev forligt således at sagsøgte betaler til sagsøgeren 52.000 kr. til fuld og endelig afgørelse for ethvert krav mellem parterne i anledning af, at sagsøgte udførte handelsundersøgelse af hesten den 12. august 2010.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal sagsøgte betale sagsomkostninger til sagsøger med 9.400 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand og 1.500 kr. til dækning af udgifter til retsafgift, i alt 10.900 kr.

Retten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og omfang.