2014-32-03-00012/2014-32-013-00001/2014-32-013-00006

Hest blev handlet - køber oplevede efterfølgende adfærdsproblemer

12-09-2014

Skrivelse af 20. december 2013 fra advokat (B-2386-12).
A købte den 28. januar 2009 en pony til sin datter af B. Ponyen var dyrlægeundersøgt uden bemærkninger. A og A´s datter oplevede adfærdsproblemer med hesten, hvor datteren bl.a kom til skade og måtte på sygehus. A søgte hjælp til hesten hos forskellige, men uden godt resultat, hvorfor A ønskede handelen skulle gå tilbage.

Rådet udtalte 12. september 2014:

Spørgsmål 1:

Lider ponyen X af:
Kissing spines?
Tætsiddende torntappe?
Problematisk overlinje?

Svar ad 1:

Kissing spines?

Nej. De fremsendte røntgenbilleder er af varierende kvalitet. Der er ikke redegjort for optageteknik og hoved/hals position. Der er ikke i det fremsendte JPG-format af røntgenbillederne mulighed for en regelret diagnostisk evaluering, da billederne ikke lader sig manipulere, men der ses ikke kissing spines på de fremsendte billeder. På baggrund af de attester, der er fremsendt, er der ikke grundlag for at udtale at hesten har kissing spines.

Tætsiddende torntappe?

Ja. Trods de ovenfor anførte bemærkninger vedrørende billedeformat og teknik, mener Rådet at kunne konkludere på billeder opt. 17/6-2010 del-mrk. S0+S1+S2+S3+S10, at torntappene på brysthvirvlerne T13 og T14, er tætsiddende med øget opacitet, sclerose.
På baggrund af de attester, der er fremsendt, er der grundlag for at mene, at hesten har tætsiddende torntappe. Problematisk overlinje?

Nej. Kan dog ikke besvares præcist uden at hesten ses og undersøges klinisk, hvorved fylde og alle 3 dimensioner kan vurderes dels i hvile og dels i bevægelse uden sadel og uden rytter.

På de fremsendte videoer og stillbilleder, synes overlinjen indenfor den normale variation for rideponyer.

Spørgsmål 2:

Lider ponyen X af andre lidelser end beskrevet i spørgsmål 1 relevante for ponyens ridelighed? I bekræftende fald ønskes oplyst hvilke.

Svar ad 2:

Nej, på baggrund af det fremsendte materiale synes dette ikke at være tilfældet.

Spørgsmål 3:

Såfremt spørgsmål 1 og 2 besvares helt eller delvist bekræftende ønskes det oplyst, hvorvidt der er objektive holdepunkter for at antage, at ponyen X led af de anførte lidelser før 20. januar 2009 henholdsvis 28. januar 2009.

Svar ad 3:

Rådet finder ikke i sagsakterne grundlag for, at ponyen led af tætsiddende torntappe før den 20. januar 2009 henholdsvis den 28. januar 2009, selvom den med stor sandsynlighed også på det tidspunkt havde tætsiddende torntappe.

Spørgsmål 4:

Såfremt spørgsmål 3 besvares helt eller delvist bekræftende, ønskes de objektive forhold, som rådet har lagt til grund for sin besvarelse, oplyst.

Svar ad 4:

Det iagttages tydeligt på de for Rådet fremlagte røntgenoptagelser, at afstanden mellem 2 torntappe T13-14 er smallere end de foregående og de efterfølgende. Endvidere ses øget knogletæthed, sclerose, i torntappen, hvor det er smalt.

Spørgsmål 5:

Såfremt spørgsmål 1 og 2 besvares helt eller delvist bekræftende, bedes det oplyst, om de anførte lidelser, efter en almindelig veterinærfaglig vurdering og erfaring, kan være påført, alternativt forværret ved forkert/ukvalificeret ridning/uhensigtsmæssige rideoplevelser for ponyen efter 28. januar 2009.

Svar ad 5:

Rådet skal indledningsvis klargøre følgende:

Rådet finder ikke, at det ud fra sagens agter og attester kan konkluderes, at ponyen X lider af en veterinærfagligt dokumenteret lidelse. Ponyen har et par tætsiddende torntappe, men bedøvelse mellem de tætsiddende torntappe i forbindelse med Syn og Skøn udført af Y Hestepraksis 18. april 2011 gav ingen
klinisk bedring.

Rådet svarer normalt ikke på generelle spørgsmål, men vil i nærværende sag gøre en undtagelse:

Generelt til spørgsmål 1 og 2 vil Rådet svare:

Ja, det er efter Rådets opfattelse muligt, at uhensigtsmæssig brug kan forværre de i spørgsmål 1 anførte lidelser.

Hvorvidt de angivne lidelser kan påføres et dyr, der ikke har kimen/konformationen til at lidelserne kan opstå, er der efter Rådets opfattelse ikke evidens for på nuværende tidspunkt.

Det er Rådets opfattelse, at heste med suboptimal konformation opnår en bedre holdbarhed ved optimal/passende træning og brug henset til hestens uddannelsestrin, kapacitet og alder.

Spørgsmål 6:

Såfremt spørgsmål 5 besvares helt eller delvist bekræftende, ønskes de objektive forhold, som rådet har lagt til grund for sin besvarelse, oplyst.

Svar ad 6:

Rådet skal henvise til svar ad 1 og svar ad 5, samt (blandt andet) sagens bilag D, som også indeholder en reference til relevant faglitteratur tilbage fra 1980erne.

Spørgsmål 7:

Det bedes oplyst, om det er Rådets opfattelse, at nedennævnte lidelser - hvis de forefindes i januar 2009 på en pony født den 25. juni 2004 i almindelighed vil udgøre en hindring for ponyens anvendelse som konkurrencepony. Besvares spørgsmålet helt eller delvist bekræftende, bedes det oplyst, om ponyen ved en
individuel tilpasset ridning, herunder ridning "langt og dybt", vil kunne opfylde høje konkurrencemæssige ambitioner.

Svar ad 7:

Der spørges generelt til "nedennævnte lidelser"? Rådet antager, at der menes ovennævnte lidelser: Kissing spines, Tætsiddende torntappe, Problematisk overlinje.

Rådet svarer ikke på generelle på spørgsmålet. Vurdering af mulighederne for en pony på 4½ år med en eller flere af ovennævnte lidelser kommer an på en individuel konkret veterinærfaglig vurdering.

Spørgsmål 8:

Såfremt spørgsmål 1 og 2 besvares helt eller delvist bekræftende, bedes det oplyst, om de anførte lidelser har indvirkning på ponyens handelspris og i bekræftende fald hvorledes.

Svar ad 8:

Rådet foretager ikke den slags vurderinger.

Spørgsmål 9:

Såfremt spørgsmål 1 og 2 besvares helt eller delvist bekræftende, bedes det oplyst, om de anførte lidelser har indvirkning på ponyens anvendelighed til

a) Hobbyridning
b) Konkurrenceridning
Og i bekræftende fald hvorledes.

Svar ad 9:

Udgår og i øvrigt henvises til svar ad spørgsmål 5.

Spørgsmål 10:

Har Det Veterinære Sundhedsråd objektivt grundlag for at betvivle henholdsvis dyrlæge 1s veterinære konklusion, hvorefter ponyen har en problematisk overlinje og tætsiddende torntappe, og dyrlæge 2s konklusion, hvorefter ponyen har "kissing spines", jf. de af disse dyrlæger afgivne skønserklæringer under sagen?

I bekræftende fald bedes det objektive grundlag herfor angivet og specificeret.

Svar ad 10:

Der er ikke grundlag for at betvivle nogen af de veterinære konklusioner i det for Rådet fremlagte materiale.

Det skal dog bemærkes, at når det i spørgsmål 10 anføres, at dyrlæge 2 konkluderer, at hesten har ”Kissing spines” er dette ikke et korrekt citat jf. bilag 22, side 2, svar ad Spørgsmål 1. Heraf fremgår, at dyrlæge 2 ikke mener, at hesten har ”Kissing Spines”.

Spørgsmål 11:

Er Det Veterinære Sundhedsråd, som dyrlæge og skønsmand 1 (jf. f.eks. svar ad spørgsmål 4), af den opfattelse, at ponyens overlinje i den anatomiske udformning, den har, er medfødt eller i hvert fald har været til stede forud for januar 2009?
Burde henholdsvis a) sælgers professionelle rytter, C, der red ponyen op til handlen og fremviste ponyen for køber og/eller b) handelsundersøgende dyrlæge 3, have erkendt, oplyst og beskrevet den problematiske overlinje for køber som amatørponyrytter?

Svar ad 11:

Består af 2 spørgsmål her besvaret i 11.1) og 11.2)
11.1) Ja. Hestes overlinje er dels betinget af den medfødte konformation og dels betinget af træning, fodring og brug.
11.2) Nej. Rådet vurderer hestens overlinje som værende inden for den normale variation på handelstidspunktet.

Spørgsmål 12:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i, at de tætsiddende torntappe i ponyens ryg er medfødte eller i hvert fald har været til stede i dens kim inden januar 2009, jf. f.eks. svar ad spørgsmål 3 i dyrlæge 2s supplerende erklæring?

Svar ad 12:

Rådet kan ikke se, at der er fremlagt et svar ad spørgsmål 3 i dyrlæge 2s supplerende erklæring, således som det er beskrevet i spørgsmål 12.

Rådet er ikke bekendt med, at der findes studier på ponyer, men Rådet antager, at tilsvarende forhold gør sig gældende som hos varmblodsføl, hvor et nyere mindre studie har vist, at der hos unge føl op til 88 dage ikke kunne konstateres tætsiddende torntappe. Rådet kan således ikke på nuværende tidspunkt sikkert afgøre, hvor stor en del af de i Spørgsmål 1 angivne lidelser, der har en arvelig komponent, og hvor stor en del der må tilskrives miljø.

Rådet finder det overvejende sandsynligt, at de tætsiddende torntappe har været til stede på handelstidspunktet.

Spørgsmål 13:

Syns- og skønsrapporterne, inklusive besvarelsen af supplerende spørgsmål dateret 20. maj 2013, beskriver "vigende overlinje med lang lænd og kort kryds..., hvilket bevirker, at ponyen under ridning vil have sværere ved at lægge ryggen op og derved styrke/opbygge muskulaturen. Dette bevirker, at muskulaturen bliver øm".

Det anføres videre af skønsmanden, at opgaven med træning af en anatomisk svag ryg "ikke er en opgave, et 12-års barn kan magte".

En tidligere udtalelse fra skønsmand dyrlæge 1 beskriver endvidere "slitage i facetleddene samt opklaringer og forkalkninger i rygled båndet".

Anser Det Veterinære Sundhedsråd på baggrund af ovenstående ekspertudtalelser ponyen som værende sund og rask samt ridelig til brug for en mindreårig piges anvendelse til dressurbrug januar 2009.

Svar ad 13:

Første og anden del af spørgsmålet udgår. Rådet kan ikke i sagens akter finde de omtalte dokumenter, dels dateret 20. maj 2013 og dels udtalelsen fra dyrlæge 1 vedrørende facetled m.v.

Rådet anser, på baggrund af de fremsendte sagsakter, ponyen som sund, rask og anvendelig til ridebrug (herunder dressur) ved handelsundersøgelsen 20. januar 2009.

Rådet vil ikke afvise, at der findes mindreårige piger, der kan håndtere og ride denne pony på sikker og passende måde, hvor både hestens og barnets tarv tilgodeses.

Spørgsmål 14:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 14:

Nej.

Afgørelse:

Sagen blev forligt således, at indstævnte betalte kr. 85.000,00 til appellanten mod udlevering af ponyen.

Hver part bar egne sagsomkostninger for by- og landsret.