2014-32-018-00020

Høring over udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin

06-10-2014

Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin.

Rådet udtalte:

Det Veterinære Sundhedsråd skal foreslå at definitionen på Slagtesvineindeks (Kapitel 1, § 2; punkt 19) præciseres gennem en henvisning til et regneeksempel i et bilag.

Forslag til ny formulering:
”19) Slagtesvineindeks: Det vægtede resultat af positive kødsaftniveauer i prøver udtaget indenfor de seneste 3 måneder. Prøverne vægtes 1:1:5 hvor seneste måneds resultater vejer tungest. Slagtesvineindekset nyberegnes den 7. hverdag i hver måned og er gældende fra den 9. hverdag i hver måned. Der henvises til eksempel på beregning af slagtesvineindeks angivet i bilag 4”.
I Bilag 4 tilføjes et regneeksempel helt tilsvarende det, der i dag findes i ”Salmonellahandlingsplan for svin”, Videncenter for Svineproduktion 13.03.2013; side 4.

Begrundelse:
Den foreslåede tekst er, ligesom den nuværende formulering i gældende bekendtgørelse meet uklar, og kræver opslag i VSPs publikationer for at give mening. Når der nu alligevel er et ret detaljeret bilagsmateriale knyttet til bekendtgørelsen, ville det være logisk, om også beregningsteknikken var beskrevet her.

Afgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1280 af 4. december 2014 ændret ved Bekendtgørelse nr. 539 af 1. juni 2016 ændret ved Bekendtgørelse nr. 604 af 1. juni 2017.