2014-32-0153-00005

Kat, hvor ben var sammenbundet med strips, død ved drukning

19-12-2014

Skrivelse af 2. september 2014 fra Østjyllands Politi (4100-89110-00019-14).
En død kat i en plastikpose, der var skyllet op på bredden af Gudenåen, blev indleveret til politiet i Viborg. Katten havde for- og bagben bundet sammen parvis på ryggen med strips. Der var åbent benbrud på venstre lårben, lige over knæet. Ved obduktion blev konstateret, at dødsårsagen sandsynligvis var drukning.
De to sigtede i sagen har erkendt, at de satte strips på kattens ben og at de efterfølgende druknede den i en spand vand, hvorefter de lagde katten i en plasticpose, som de smed i Gudenåen.

Rådet udtalte 19. december 2014:

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår det, at de sigtede forsøgte at drukne en kat med åbent benbrud på venstre lårknogle i en spand med vand ved at holde den under vandet, og da dette mislykkedes, bandt de kattens for- og bagben sammen med plasticstrips på ryggen, og foretog derefter aflivning ved drukning i en spand med vand.

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående lægges til grund skal Østjyllands Politi spørge, hvorvidt der er tale om uforsvarlig behandling/groft uforsvarlig behandling eller mishandling jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1,1. punkt, jf. 2. og 3. punkt, at forsøge at drukne en kat i en spand vand ved at holde den under vandet.

Svar ad 1:

Det fremgår af politiets afhøringsrapport af sigtede, at katten først blev forsøgt aflivet ved at blive holdt nede med hænderne i en spand vand. Da katten kæmpede for meget imod, lykkedes det ikke i første omgang at drukne katten, hvorfor sigtede bandt kattens ben sammen med strips, og dernæst igen lagde katten ned i spanden med vand og satte en sodavandskasse henover spanden for at holde katten nede.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Ved at forsøges aflivet på den beskrevne måde, har katten været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§ 1, 2 og 13.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovenstående lægges til grund skal Østjyllands Politi spørge, hvorvidt der er tale om uforsvarlig behandling/groft uforsvarlig behandling eller mishandling jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1,1. punkt, jf. 2. og 3. punkt, at drukne eller forsøge at drukne en kat ved at binde for- og bagben på en kat med en brækket lårbensknogle sammen med plastikstrips på ryggen og derefter holde katten under vand i en spand.

Svar ad 2:

Af obduktionsrapporten, fotos og røntgenoptagelser fra dyrlæge D1 fremgår, at katten havde fået bundet benene sammen parvis på ryggen med plastikstrips i en for katten unaturlig stilling. Det fremgår tillige, at katten havde et åbent knoglebrud på venstre lårbensknogle umiddelbart over knæet. Det konkluderes i obduktionsrapporten at ”katten var i live, da den brækkede venstre lårbensknogle, idet der var omfattende blødninger i vævet omkring bruddet”. Det konkluderes desuden, at ”Det faktum at lungerne ventralt var tunge og væskeholdige, gør det overvejende sandsynligt at kattens dødsårsag er drukning”.

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår, at sigtede, inden han bandt kattens ben sammen, var klar over, at katten var kommet til skade med det ene bagben ”sigtede skønnede at katten på en eller anden måde havde brækket benet”.

Af afhøringsrapporten fremgår desuden, at sigtede først forsøgte at drukne katten ved at holde den under vand. ”Sigtede fandt en sort ca. 10 l. spand med vand og puttede katten med bare hænder ned i vandet, men katten kæmpede imod og kom ”op igen” og rev ham.”

Derefter lagde sigtede plastikstrips på benene af katten og ”Sigtede lagde herefter katten ned i spanden igen og satte en sodavandskasse henover. Sigtede mente, at katten 30-45 sekunder senere holdt op med at bevæge sig”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Med et brud på venstre lårbensknogle, ved at få bundet benene sammen med plastikstrips samt ved at være blevet aflivet på den ovenfor beskrevne måde, har katten ikke været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med sine behov. Den har ved den beskrevne behandling været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§ 1, 2 og 13.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Lægges oplysningerne i sagsakterne til grund, finder Rådet at sigtede ved sin gerning ikke viser evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold for dyr. Rådet finder, at det bør føre til overvejelser om, hvorvidt der for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte 1 blev idømt fængsel i 30 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte skulle i prøvetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen, og skulle efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse i denne periode undergive sig psykiatrisk behandling.

Tiltalte 2 blev idømt fængsel i 30 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte skulle i prøvetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen, og skulle efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse i denne periode undergive sig behandling mod misbrug af narkotika.

Tiltalte 2 skulle desuden betale en tillægsbøde på 12.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Der indgår andre strafbare forhold i tiltalte 2s dom.