2014-32-0151-00001

Kreaturer opstaldet i mudder, flere døde og afmagrede

07-07-2014

Skrivelse af 7. marts 2014 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00056-13).
Efter anmeldelse aflagde politiet tilsyn i en kreaturbesætning, hvor det konstateredes, at kreaturerne bl.a. gik i et tykt lag af mudder samt med byggematerialer og træbjælker, der var til fare for kvæget. To måneder senere aflagde politiet igen tilsyn sammen med en embedsdyrlæge, Herved konstateredes flere døde kreaturer samt flere afmagrede dyr, der gik i forfaldne bygninger og et åbent område med et tykt lag af mudder.

Rådet udtalte 7. juli 2014:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse, om hvorvidt det beskrevne i sagen indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring af 20. februar 2014 samt af det ledsagende billedmateriale, at embedsdyrlægen sammen med politiet aflagde besøg i sigtedes kreaturbesætning 7. februar 2014. Der konstateredes 30 levende limousinekreaturer, som gik i en åben ladebygning med åben forbindelse til en ældre staldbygning gennem en døråbning og gennem en sammenfalden væg. Når dyrene skulle have adgang til vandindtagelse, skulle de passere et område med et op til 50 cm dybt mudderlag. I det åbne område lå 4 døde kreaturer. I laden lå der 6 døde kreaturer. To kreaturer blev indsendt til obduktion på KU Sund. De levende dyr var i varierende foderstand. Hovedparten af ungdyrene var i normal foderstand eller lidt under med undtagelse af en ca. 8 mdr. gammel tyrekalv, der fremstod mager med tydelige torn- og tværtappe, og ved palpation kunne hofte- og sædeknogler tydeligt føles under huden, der ligeledes var indfalden på grund af manglende muskelmasse. Køerne var magre med tydelige torn- og tværtappe, hoftehjørner og sædeknogler og med manglende muskelfylde. To store tyre havde tydelige torntappe, men med mere muskelfylde end køerne. Alle kreaturerne havde mudderkager på benene. Alle observerede gødningsklatter var små og knoldede.

Det fremgår af obduktionsattesten af 19. februar 2014, at 2 kvier blev obduceret. Den ene kvie var kakektisk sygeligt afmagret), hvor hjertefedt og knoglemarv var sæde for serøs atrofi (omdannet til en gelatinøs masse) og med ødem (væskeudtrædning) i underhuden på kroppen. Der konstateredes 2 perforationer i brystvæggens venstre side sandsynligvis forårsaget af trauma (muligvis stangning). Der fandtes endvidere et tværgående hul gennem næseryggen med en diameter på ca. 10 mm. Efter afkogning af kraniet fandtes hullet at udgøre bunden i en defekt i næseryggens knogler. Omkring defekten samt på undersiden af underkæben i begge sider sås knoglenydannelser. Det konkluderedes, at kvien havde været udsat for et akut traume få timer før dødens indtræden, samt at forandringer på næseryg og underkæbe med al sandsynlighed skyldtes anlæggelse af for lille/stram grime. Kvien var sygeligt afmagret som følge af længerevarende manglende/mangelfuld fodring. Hos den anden kvie konstateredes ligeledes kakeksi (sygelig afmagring), og på bagbenene fandtes fra kronrand og til over kodeled omfattende blødninger og ødem i underhuden samt omkring sener og seneskeder. På forbenene fandtes tilsvarende, men mere lavgradige forandringer. Kvien havde ligesom den første kvie været udsat for langvarig manglende/mangelfuld fodring, medens forandringerne på lemmerne formentligt skyldtes ekstrem kuldepåvirkning, muligvis ved, at dyret havde stået i vand og mudder, der var frosset til.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de to obducerede kvier ved at være sygeligt afmagrede som følge af manglende/mangelfuld fodring samt ved henholdsvis at være pådraget en dybtgående trykning over næseryg og underkæber på grund af for stram grime samt ved at være påført patologiske forandringer på grund af forfrysninger i lemmer har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De rum og arealer, hvor dyrene holdtes var ikke indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov blev tilgodeset, herunder en sikring af, at de havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet finder endvidere, at de øvrige kreaturer, - 30 levende og 10 dødfundne - ved at være udsat for manglende/mangelfuld fodring med deraf følgende tydelig afmagring samt ved at gå under de beskrevne forhold under forfaldne forhold og et område med dybt mudret bundforhold og hvor omstændighederne har medført døden for 10 dyr, ligeledes har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De rum og arealer, hvor dyrene holdtes var ikke indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov blev tilgodeset, herunder en sikring af, at de havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere de beskrevne forhold som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3. stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 30 dage.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge passe eller slagte eller i det hele taget at beskæftige sig personligt med dyr i 5 år fra endelig dom.