2014-32-0156-00001

Kyllingeleverance hvor 75-100 % af kyllingerne havde hudbeskadigelser på bryst og trædepudesvidninger

07-07-2014

Skrivelse af 10. februar 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00074-13).
På slagteriet fandtes ved velfærdsvurderingen, at de fleste af slagtekyllingerne fra samme besætning havde trædepudesvidninger af alvorlig karakter samt svidning på brystet. Det vurderedes at kyllingerne, som følge af stor vægt, 2350 gr/kylling og trædepudesvidningerne havde pådraget sig svidning på brystet, idet de derfor havde ligget en del på det dårlige underlag i huset. Sigtede ejer påberåbte sig mulighed for, at der var sket en forbytning, således at de synede dyr ikke var deres. De oplyste, at der igennem nogen tid havde været problemer med underlaget i huset, og at der havde været en konsulent involveret til at løse problemet vedrørende dette og trædepudesvidning. Endvidere oplyste de, at de havde fået Gumboro i besætningen. Kyllingerne blev vaccineret mod dette. Vaccination mod denne sygdom samt sygdommen havde givet problemer med ’’unormal mave” i besætningen.

Rådet udtalte 7. juli 2014:

Spørgsmål:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om en udtalelse om, hvorvidt der efter Rådets opfattelse er tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, mishandling af dyr eller om der efter rådets opfattelse bør nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse under sagen.

Svar:

Det fremgår af den veterinære kontrolrapport af 10. september 2013 fra Fødevarestyrelsen samt af anmeldelse af 25. september 2013 fra Fødevarestyrelsen, at der på slagteriet fandtes en leverance på 29.585 kyllinger, hvor der var mellem 75-100 % af kyllingerne der havde hudbeskadigelser på bryst og dybtgående sår på trædepuderne. Læsionerne på huden vurderedes at være forårsaget af ammoniaksvidning, som følge af dårligt underlag. Som følge af trædepudernes tilstand blev det vurderet, at kyllingerne i højere grad havde hvilet på brystet og derved fremkom svidninger på brystet. Ved undersøgelse af trædepuderne konstateredes det, at disse var sæde for dybe og inficerede sår. Ved kontrollen fandtes 72 % med alvorlige svidninger, 23 % med mindre alvorlige svidninger og 5 % uden alvorlige forandringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at kyllingerne, ved at være opstaldet under forhold således at de har pådraget sig de ovenfor nævnte læsioner, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kyllingerne har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet finder ikke i sagsakterne oplysninger der giver anledning til overvejelse om, at der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Dommen afspejler 4 forskellige forhold.

Tiltalte blev straffet med bøde på 45.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 20 dage.
Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Dommen blev anket til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 30.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.