2014-32-0154-00001

Mange døde, kakektiske og magre får - manglende/mangelfuld fodring og vanding

02-09-2014

Skrivelse af 11. marts 2014 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00001-14).
En fåreejer, der havde sine får opstaldet på anden mands ejendom blev anmeldt til politiet efter at såvel praktiserende dyrlæge som Fødevarestyrelsen konstaterede dyreværnsmæssigt uacceptable tilstande i besætningen. Der fandtes døde, kakektiske og magre dyr og manglende/mangelfuld fodring og vanding. Fåreejeren har haft flere sager vedrørende overtrædelse af dyreværnsloven.

Rådet udtalte 2. september 2014:

Spørgsmål 1:

De anmodes om en udtalelse, om hvorvidt det beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens & 28, stk. 1. Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger bedes disse ligeledes indgå i udtalelsen.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at ejeren af en fårebesætning, har denne opstaldet på anden mands ejendom. Ejendommens ejer kontaktede 12. december en praktiserende dyrlæge, idet han flere gange havde kontaktet ejeren vedrørende mangelfuld fodring og nu havde observeret et liggende får.

Ved ankomst til besætningen 12. december 2013 konstaterede den praktiserende dyrlæge, at det omtalte får var liggende og kakektisk. Det fremgår yderligere fra erklæringen ”Flere af lammene, som må være født i sommer, var underudviklede med relativt for store hoveder i forhold til kroppene.” ”Flere af dyrene var i selvfældning og trængte til at blive klippet.” ”Flere af dyrene havde mangelfuld klovbeskæring med deraf dårlig gang”. Arealet fårene opholdt sig på beskrives som lavt og sumpet. Der var ikke stråfoder til stede, men kassevis af ”affald” fra et supermarked i form af tomater, appelsiner, krydderurter og brødpakker alt i original emballage. Dyrlægen kontaktede fåreejeren og oplyste, at der skulle fremskaffes sufficient foder, ligesom det anbefaledes, at ejeren fik en generel rådgivning vedrørende management af sit fårehold. Det blev aftalt at mødes 20. december 2013.

20. december 2013 udeblev fåreejeren fra mødet med dyrlæge og politi. Ved gennemgang af foldene observeredes 28 levende får og 3 døde dyr: Et dødt kakektisk lam samt 2 døde får, som var kadaverøse. ”Det ene af disse får sås at have været lidende af diarre gennem længere tid idet der var tynd afføring i området bag dyret. Det har altså ligget ned mens det har haft afføring”. Der var sat foder i form af 2 wrapballer ind til fårene siden seneste besøg, men plastikken omkring ballerne var ikke fjernet, således at fårene kunne få adgang til foderet.

7. januar aflagde politiet besøg på stedet og konstaterer, at besætningen var reduceret med 10 lam.

21. januar 2014 aflagde politi og dyrlæger fra Fødevarestyrelsen besøg på folden. På folden gik 17 får. På lågerne indtil folden hang 2 tomme fodertrug. 3 brune får var magre, ”…..ribbenene fremstod tydeligt under ulden. Vi kunne næsten tage fat om hver enkelt ribben”. 12 dyrs fodertilstand vurderes som under middel, idet både torntappe og ribben var tydeligt palperbare.
Dyrene var meget ivrige for at æde det foder, der blev tilbudt.

25. januar 2014 modtog politiet oplysning om, at der lå et dødt får og et døende får på folden, men disse to får var ved politiets ankomst fjernet.

28. januar 2014 tilså politiet besætningen. Det fremgår af politirapporten, at der ikke var drikkevand på folden, idet søen på folden var frosset, og den ene murebalje på folden med vand ligeså. Grundet sneen kunne det konstateres, at der ikke havde været tilsyn med fårene det seneste døgn. Fårene blev beskrevet som desperat sultne, idet de sloges og hoppede på ryggen af hinanden for at komme til trugene.

30. januar 2014 tilså politiet igen besætningen. De var nu 14 dyr på folden, men ellers var forholdene uændret.

4. februar 2014 udførte Fødevarestyrelsen et opfølgende besøg i besætningen, hvor det konkluderedes, at forholdene ikke havde ændret sig væsentligt siden besøget i 21. januar.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at fårene ved i længere tid at være udsat for manglende/mangelfuld fodring og vanding med deraf tydelig afmagring, således at flere er døde heraf samt ved at gå under de beskrevne forhold, og ved at de syge får ikke er blevet tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet i tide, således at de er døde heraf, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været passet omsorgsfuldt, fodret og passet under hensynstagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte, praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet finder, at dyrene har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Rådet finder, at sigtede gentagne gange ikke har vist vilje eller evne til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt tilfredsstillende forsvarlige forhold i sit dyrehold.

Rådet har i tidligere udtalelser vedrørende forhold hos sigtede udtalt, at dette bør føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29.

Rådet finder fortsat, at der bør overvejes rettighedsfrakendelse, idet der er tale om gentagne og meget alvorlige tilfælde med højeste grad af lidelse for de involverede dyr. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene kan foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med en samlet straf af fængsel i 20 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale en tillægsbøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig med dyr for et tidsrum af 5 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.