2014-32-0152-00020

Slagtesvin med hofteskade transporteret til slagtning uden adskillelse fra de øvrige dyr

14-11-2014

Skrivelse af 14. maj 2014 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00063-12).
Den 3. oktober 2012 ankom et slagtesvin til slagteriet. Svinet blev transporteret uden adskillelse fra de øvrige svin. Der var vedlagt video, hvoraf det fremgik, at dyret havde meget svært ved at gå ved egen hjælp, idet det kun sjældent og kortvarigt satte højre bagben til jorden, ligesom det foretog spjættende bevægelser med benet. Det fremgik af dyrlægens iagttagelser, at dyret var højgradigt stresset og med besværet vejtrækning. Der var områder med hudrødmen og afslidning af børster ud for hofte og skulderparti i højre side.
Ved undersøgelse af det levende svin kunne konstateres, at dyret ikke var i stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter. Dyret holdt højre bagben i favn, og når det stod stille foretog det abnorme spjæt­tende bevægelser med benet. 
Efter aflivning blev det konstateret, at dyret led af svær grad af atrofi i højre bagbens muskulatur inklusiv skinkemuskulaturen. Knoglerne i bagbenet vurderedes til at være svagere udviklede end på det modstående bagben, grundet længere tids aflastning af benet. Hofteleddet var sæde for en overrivning og degenerering af ligamentet, der stabiliserer ledhovedet i hofteskålen. Udover disse fund fandtes ryg og skinkemuskulatur at være udtalt forandrede som følge af overbelastning under transporten. Ligeledes fandt undersø­gende dyrlæge det sandsynligt, at der ud over disse skader også var tale om en nervebeskadigelse af baglemmet, hvilket begrundes i den højresidige atrofi samt de abnorme bevægelser svinet udviste ved indsynet. 
Skaderne vurderedes at have haft en varighed på 1 til 2 måneder. Ved en fejl er afskårne præparater blevet kasseret.

Rådet udtalte 14. november 2014:

Spørgsmål 1:

Under forudsætning af, at ovenstående oplysninger lægges til grund skal jeg anmode om besvarelse af følgende spørgsmål:

Burde svinet have været aflivet i besætningen på et tidligere tidspunkt og udgør undladelse heraf uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyret?

Svar ad 1:

Det fremgår af Embedsdyrlægens anmeldelse af 30. oktober 2012 samt af det ledsagende billedmateriale (videooptagelse samt fotografier), at der den 3. oktober 2012 ved aflæsningen af 112 slagtesvin fra sigtedes besætning kunne iagttages et dyr, der kun vanskeligt kunne holde sig på benene eller gå rundt. Slagtesvinet var indtransporteret til slagteriet i det samme rum som de øvrige svin og uden adskillelse. Slagtesvinet var svært støttehalt på h. bagben, der kun vanskeligt kunne sættes mod underlaget. Benet blev holdt i en ufysiologisk stilling med en sideværts (lateral) deviation, og under fremdrift beskrev baglemmet en stødvis fremadrettet og roterende bevægelse med strakt knæ mindende om et spark.

Som tegn på en hyppig liggeadfærd kunne det tydeligt ses, at hårlaget (børsterne) i de hudområder, hvor der var kontakt til underlaget, var slidt væk.

Efter den slagtemæssige behandling kunne det, på det ophængte slagtesvin konstateres, at lårmuskulaturen i højre side havde undergået en volumenmæssig reduktion (atrofi) som tegn på inaktivitet. En frilægning af lårbenshovedet fra hofteskålen afslørede at ledbåndet (ligamentet), der stabiliserer
lårbenshovedet i hofteskålen, var revet over. At dømme efter de synlige vævsbeskadigelser på ledbåndet var skaden ikke akut, men af indtil flere dages varighed.

Som tegn på overbelastning af muskulaturen fandtes nogle af muskelgrupperne i lår og ryg at være degenererede. En tilstand, der vurderes at være opstået under selve transporten, og som i sig selv antages at være særdeles smertefuld.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at slagtesvinets tilstand burde have været afhjulpet længe inden transporten til slagteriet. Enten ved at tilkalde en dyrlæge med henblik på behandling eller ved at den blev aflivet.

Rådet finder, at slagtesvinet ved at have pådraget sig den omtalte hofteskade i besætningen samt ved ikke at have været behandlet herfor, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 2:

Burde svinet have været transporteret og er der ved transporten tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyret?

Svar ad 2:

Lægges svar ad spørgsmål 1 til grund finder Rådet, at slagtesvinet ved at blive transporteret levende til slagteri på en transportbil har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Rådet skal henvise til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte landmand blev idømt bøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte vognmandsfirma blev frifundet.

Tiltalte chauffør blev frifundet.