2014-32-0152-00011

Slagtesvin med mærker efter slag - ved skulderpartiet konstateredes en brækket torntap

06-05-2014

Skrivelse af 6. maj 2014 fra Midt- og Vestjyllands Politi (3700-89110-00042-13).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse konstateredes flere slagmærker på et slagtesvin. Slagene havde medført blødninger i hud, underhud og den underliggende muskulatur samt brud af en torntap over skulderpartiet.

Rådet udtalte 6. maj 2014:

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden. Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlægen i anmeldelsen tiltrædes?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 5. juni 2013 og det ledsagende billedmateriale, at denne ved den kødkontrolmæssige undersøgelse observerede et slagtesvin med mærker efter slag. Slagtekroppen havde 6 slagmærker over ryg og skulderparti, lænd, lår og mellemkød. Alle skader med blødninger i den underliggende muskulatur og ved skulderpartiet konstateredes en brækket torntap. Det vurderedes, at svinet var blevet slået med et firkantet objekt, der havde frembragt typiske læsioner med en rektangulær jævn misfarvning.

Præparatet af læsionerne blev indsendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Ved inspektion af præparatet fandtes multiple, velafgrænsede blødninger i huden, der varierede i længde fra ca. 2 til ca. 11 cm med en bredde varierende fra ca. 0,5 til 4
cm. En enkelt læsion havde en såkaldt togskinne konfiguration, hvor læsionen bestod af to parallelle blødninger med en opklaring imellem. Denne blødning havde en længde på ca. 18 cm og hver af de parallelle blødninger havde en bredde på ca. 0,1 til 0,2 cm og opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,4 cm. Ved gennemskæring af blødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og ned i den underliggende muskulatur. Ved den histologiske undersøgelse fandtes ensartede forandringer i præparatet.
Overfladisk i huden fandtes infiltration med neutrofile granulocyter. I underhuden fandtes blødninger og massiv infiltration af neutrofile granulocyter og makrofager beliggende langs bindevævsdragene. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre infiltreret af neutrofile granulocyter og makrofager. De konstaterede fund er forenelige med at være opstået efter stumpt traume og vurderedes at have en alder på ca. 6-8 timer.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at slagtesvinet ved at være påført flere slag over ryg, skulderparti, lænd, lår og mellemkød, der har medført blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur samt brud af en torntap ved skulderpartiet, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse,
angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig
behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr.