2014-32-052-00065

Studekalv var mager og havde en deformitet på højre forben

27-03-2014

Skrivelse af 2. januar 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00069-13).
Politiet fik en anmeldelse om en studekalv der var mager og havde en deformitet på/ved det højre forben. Studekalven gik på en mark, hvor anmelder kunne komme hen til den og fandt at den var ”rigtig skidt”. Ved politiets og embedsdyrlægens ankomst fandtes studekalven at være mager samt gangbesværet som følge af den store deformitet, der vurderedes at være en byld med en diameter på 25 cm. Studekalven blev aflivet, idet prognosen for helbredelse fandtes at være dårlig. Ved den efterfølgende opskæring af bylden fandtes denne at indeholde ca. 15-20 liter tykflydende pus.

Rådet udtalte 27. marts 2014:

Spørgsmål:

Der anmodes om Det Veterinære Sundhedsråds vurdering af sagen, herunder om forholdet anses for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr samt om der bør ske rettighedsfrakendelse.

Svar:

Af skrivelse af 25. september 2013 fra embedsdyrlægen samt vedlagte fotos fremgår det, at studekalven var afmagret, havde en stor byld på højre side strækkende sig fra bag albueleddet på højre forben og ind og frem på bringen, således at højre forben devierede ud til siden. Bylden var fast ved palpation og havde et indhold af 15-20 liter tyktflydende pus. Under bevægelse svingede højre forben ud og kalven var støttehalt, som følge af den store byld. Det blev vurderet at prognosen for helbredelse var dårlig, og kalven blev aflivet.
Studekalven havde endvidere forvoksede klove og burde på et tidligt tidspunkt have været beskåret.

Rådet finder, at studekalvens situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved at den var blevet tilset og behandlet af en dyrlæge eller ved at være aflivet af ejer eller dennes repræsentant. Dyrets foderstand, hævelsens omfang og graden af bevægelseshæmning viser, at tilstanden har været flere uger om at udvikle sig. Studekalven har under sygdomsforløbet været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe og er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund samt fremsendte sagsakter, finder Rådet, at studekalven har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§1 og 2.

Rådet finder ikke i sagsakterne oplysninger der giver anledning til overvejelse om, at der skal helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt en bøde på 15.000 kr.