2014-32-013-00002

Vurdering af røntgenbillede optaget i forbindelse med en købsundersøgelse

03-10-2014

Skrivelse af 2. maj 2014 fra advokat (BS 11-1967/2013).
Sagen drejer sig om en vurdering af et røntgenbillede af højre bagkode optaget i forbindelse med en købsundersøgelse af en 5 år gammel pony til dressur anvendelse.

Rådet udtalte 3. oktober 2014:

Spørgsmål A:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes redegøre for, om forandringer i en ponys bagben som følge af apex fraktur sædvanligvis opstår; i) i ponyens følår, ii) fra ponyen er 2-5 år eller iii) efter ponyen er fyldt 5 år.

Svar ad A:

Det er Rådets vurdering at en apex fraktur af et kodeseneben, som beskrevet i denne sag, kan være opstået med samme sandsynlighed på et hvilket som helst tidspunkt i hestens fortid.

Spørgsmål B:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes redegøre for, om dyrlæge 1 handlede i strid med god dyrlægefaglig praksis ved handelsundersøgelsen i marts 2011, da han vurderede, at den på røntgenbillederne konstaterede apex fraktur af kodesenebenet på højre bagben ikke ville få betydning for anvendelsen af ponyen som ridehest.

Det Veterinære Sundhedsråd bedes ved besvarelsen af spørgsmålet lægge følgende faktum til grund:

  • Ponyen var på handelsundersøgelsestidspunktet 5 år gammel.
  • Sælger af ponyen, oplyste, at ponyen var startet tilredet 2 måneder før handelsundersøgelsen.
  • Sælger af ponyen, oplyste, at ponyen ikke tidligere havde været halt - heller ikke momentvis.

Svar ad B:

Det er Rådets opfattelse, at dyrlæge 1 har foretaget en fejlvurdering ved at konkludere, at en apex fraktur af et kodeseneben i højre bagkode ikke ville få betydning for anvendelsen af ponyen som ridehest.

Rådet kan ikke ud fra sagens akter vurdere, at dyrlæge 1 skulle have handlet i strid med god dyrlægefaglig praksis.

Såfremt ponyen kun havde været redet i 2 måneder, finder Rådet, i forhold til den veterinærfaglige vurdering, idet ponyen kun havde været let belastet, og den kliniske undersøgelse, der blev foretaget af dyrlægen ved købstidspunktet derfor manglede tilstrækkelig evidens for, at frakturen ikke havde eller ville
kunne få betydning på et senere tidspunkt. Ponyen var således for ung og havde været redet for lidt til, at en sådan konklusion kunne drages med rimelig sikkerhed.

Rådet finder ikke, at sælgers oplysning om, at ponyen ikke tidligere havde været halt bør være af betydning ved dyrlægens vurdering af røntgenforandringerne.

Spørgsmål B.1:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, om rådets svar på spørgsmål B ville have været anderledes, hvis det tillige blev lagt til grund, at dyrlæge 1 havde fået oplyst, at formålet med indkøb af ponyen var, at den skulle trænes og uddannes til dressur på højere niveau (M).

Svar ad B1:

Nej. En eventuel oplysning om at formålet med indkøb af ponyen var, at den skulle trænes og uddannes til dressur på højere niveau (M), ville ikke have ændret Rådets svar på spørgsmål B.

Spørgsmål C:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes på baggrund af medsendte materiale graduere ponyens eventuelle halthed (0-5).

Svar ad C:

Videomaterialet viser to korte klip af en brun pony longeret i ridehus på hhv. højre og venstre volte. Rådet graduerer ponyens halthed som værende 2° af 0-5°.

Afgørelse:

Sagen blev forligt således, at sagsøgte inden 14 dage til sagsøgeren skulle betale 83.098 kr. med tillæg af procesrente af 32.000 kr. fra den 16. oktober 2013 og af 51.098 kr. fra sagens anlæg den 17. oktober 2013 til betaling skete.

Sagsøgte skulle inden samme frist betale 98.787,60 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren.

Sagsomkostningsbeløbet omfatter 4.640 kr. til retsafgift, 47.000 kr. incl. moms til udgift til advokatbistand og 47.147,60 kr. i samlede omkostninger til syn og skøn og sagsøgerens udgift til vidneførsel.