2015-32-0154-00002

Får gående på en 1000 m² stor byggetomt uden adgang til føde, vand og tørt leje

25-09-2015

Skrivelse af 6. marts 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00054-14).
Fire får gik på en 1000 m² stor byggetomt uden adgang til føde, vand og tørt leje. På grunden var der påbegyndt støbning af fundament og søjler, hvorfra der stak armeringsjern ud. Fårene var i middel foderstand og uden synlige skader.

Rådet udtalte 25. september 2015:

Af politiets fremskrivelsesbrev fremgår bl.a. følgende:

”Ved politiets ankomst til stedet den 11. december 2014 konstaterede man, at de fire får gik på en indhegnet ca. 1.000 m2 stor byggetomt beliggende i forlængelse af en større detailhandelsbutik i et industriområde i det nordlige X.

På byggetomten var der intet spiseligt for dyrene, ligesom der ikke var adgang til tørt leje. Patruljen bemærkede, at der var påbegyndt støbning af fundament og søjler på grunden, hvorfra der stak armeringsjern ud. Grunden flød med affald, herunder tom plasticemballage og pigtråd.

Fårene blev skønnet som værende i middel foderstand og uden synlige skader. På besigtigelsestidspunktet regnede det kraftigt og temperaturen var ca. + 4 grader.”

På baggrund af beskrivelsen af de forhold, som fårene gik under ved besigtigelsen den 11. december 2014 spørges:

Spørgsmål 1:

Har fårene efter Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse været udsat for uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at 4 får ved besigtigelsen den 11. december 2014, gik på en 1000 m² stor byggetomt uden adgang til føde og vand. På grunden var der påbegyndt støbning af fundament og søjler, hvorfra der stak armeringsjern ud, og der var affald – herunder pigtråd. Fårene skønnedes
at være i middel foderstand og uden synlige skader. Det fremgår endvidere af sagsakterne, at fårene ikke blev tilset dagligt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at dyrene ved ikke at blive fodret dagligt samt ved ikke at have adgang til frisk vand og ved at været holdt under de beskrevne forhold, med risiko for tilskadekomst, har været udsat for lidelse og væsentlig ulempe. Fårene er således ikke fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Arealerne hvorpå de er holdt, er ikke indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov er blevet tilgodeset. Rådet finder, at fårene herved er blevet udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med en samlet straf af fængsel i 40 dage.
Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.
Tiltalte skulle inden for en længstetid på 6 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer.
Tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.
Tiltalte skulle betale en tillægsbøde pa 30.000 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.
Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig med dyr for et tidsrum af 10 år fra endelig dom.
Tiltalte skulle betale sagens omkostninger solidarisk med medtiltalte.

OBS - I dommen indgår 10 øvrige forhold.