2015-32-0151-00027/2016-32-0151-00058

Halt kalv grundet byld med opbrud transporteret levende til slagtning

04-11-2015

Skrivelse af 3. juli 2015 og 18. november 2016 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00026-15).
En kalv, som var ”middel-halt” på højre bagben blev transporteret levende til slagtning. Kalven var adskilt fra de andre dyr under transporten. Hasen på højre bagben var meget hævet og der sås et hul midt i hævelsen foreneligt med en byld med opbrud. Overladt til sig selv aflastede kalven højre bagben og stod med sænket hoved uden interesse for omgivelserne. Den var noget mager med synlige ribben og hårlaget var lidt strittende. Muskulaturen på højre bagben var svunden (atrofi). Brystbenet var hævet og der var sår, foreneligt med at kalven kunne have ligget meget ned. Ejeren af kalven oplyste, at han havde bemærket kalven og sat den i skåneboks. Efter 2-3 uger gik kalven fint på alle 4 og han havde sendt den til slagtning.

Rådet udtalte 4. november 2015 og 10. april 2017:

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes i denne forbindelse om at foretage en vurdering af uforsvarligheden. Kan uforsvarlighedsvurderingen, som beskrevet af embedsdyrlæge … i anmeldelsesrapporten, tiltrædes?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at kalven 2-3 uger før transport og slagtning blev sat i ”skåneboks”.

Af embedsdyrlægens skrivelse af 25. marts 2015 fremgår det, at kalven blev taget fra ved ankomsten til slagteriet til yderligere undersøgelse som følge af, at den var halt på højre bagben, og hasen var meget hævet. Ved den kliniske undersøgelse fandtes ”at den var middelsvær halt på højre bagben under gang. Overladt til sig selv aflastede kalven højre bagben ved at stille det understillet og synke ned i koden. Dette ses på billede 3. Ellers stod kalven med sænket hoved og virkede ikke særligt interesseret i sine omgivelser. Den var noget mager med synlige ribben og hårlaget var lidt strittende. Der sås en 20 x 10 cm stor hævelse (byld) omkring hasen på højre bagben (billede 3, 4, 6 og 7). Midt i hævelsen på indersiden af hasen ses der opbrud” jf. billede nr. 6 og 7. ”Når man ser kalven bagfra (billede 7 og 9) kan det tydelig ses at det højre lår har væsentlig mindre muskelfylde end det venstre.” ”Endelig ses der en hævelse og diverse sår i forbindelse med brystbenet”.

Af obduktionsattest af 16. april 2015 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU fremgår følgende:

”Haseled og achillessene
Ved sektion af haseleddet fandtes en ulcerativ artrose på ledfladen af talus med se­kundær synovial hyperplasi og periartikulær fibrosering.

Omkring achillessenen fandtes nydannet bindevæv med en tykkelse på op til 2,5 cm samt en absces indeholdende 10-15 ml pus omgivet af en bindevævskapsel på ca. 0,5 cm i tykkelse.

Brystben
Ved sektion af brystbenet fandtes en kronisk, sekvestrende, purulent osteomyelitis med en omkringliggende granulerende og fibroserende kapsel med en tykkelse på ca. 0,2 cm. Læsionen var lokaliseret i det 2. sternebra og havde fistulær forbindelse til en globøs formet abscess med en diameter på ca. 12 cm beliggende mod højre i den om­kringliggende muskulatur (adductor-muskulaturen).

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at haseleddet var sæde for en ulcerativ artrose med synovial hyperplasi og periartikulær fibrosering. Vævet omkring achillessenen var sæde for apostemdannelse og fibrosering. Brystbenet var sæde for en kronisk, sekvestrende, purulent osteomyelitis med fistulær apostemdannelse. På baggrund af mængden af nydannet bindevæv vurderes alle forandringer at have en alder på flere uger fra slagtetidspunktet.”

Lægges ovennævnte samt fremsendte sagsakter med foto til grund, burde kalvens situation for længst have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende burde have været sket ved at have tilkaldt dyrlæge med henblik på udredning og behandling eller ved at aflive den. De påviste læsioner har medført tydelig og let erkendelig halthed. Kalven burde ikke have været transporteret levende til slagtning. Under sygdomsforløbet i besætningen samt under læsning og transport har den været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalven i besætningen under det langvarige forløb, har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet at kalven under læsning samt under transport adskilt fra de andre dyr til slagteriet, har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Rådet blev stillet supplerende spørgsmål i skrivelse af 18. november 2016 fra Midt- og Vestjyllands Politi:

Indledningsvis er Det Veterinære Sundhedsråd anmodet om bemærkninger til: 1) at Rådet har handlet uden for sine kompetencer i forbindelse med udtalelsen afgivet under j.nr. 2015-32-0151-00027 og til 2) at Rådet derfor nu må anses for inhabil til at afgive supplerende udtalelse. Der er vedlagt 2 breve til anklagemyndigheden fra advokat … af 29. september 2016 og 8. november 2016.

Rådet skal indledningsvis bemærke, at Rådets udtalelse er baseret på samtlige af sagens akter. På baggrund af disse vurderer Rådet de forhold, som dyret har været udsat for, og foretager på bagrund heraf en veterinærfaglig vurdering, herunder et skøn af, hvorvidt dyret har været udsat for en grad af uforsvarlig behandling. Rådet er herunder ikke bundet af tidligere i sagen foretagne skøn eller uforsvarlighedsvurderinger, men foretager et konkret veterinærfagligt skøn baseret på sagens akter og Rådets kompetencer.

Når Rådet anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden, som i henvendelsen af 23. juni 2015, er udfaldet af denne vurdering således ikke afhængig af tidligere skøn i den konkrete sag. Rådets udtalelse vil altid baseres på samtlige forelagte sagsakter, som beskrevet i bek.nr. 1712 af 15. december 2015 om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd §, stk. 4, ”Samtlige akter i sagen skal fremsendes til Rådet med henblik på at sikre, at alle elementer af betydning for den veterinærfaglige vurdering kan inddrages ved besvarelsen.”

I den konkrete sag anmodes om en vurdering af uforsvarligheden for en leveret kalv. Rådet har derfor ved vurderingen inddraget samtlige af sagens akter, herunder også de forhold der gør sig gældende i forbindelse med den anførte levering/transport.

Rådet finder derfor ikke, at have handlet uden for sine kompetencer, og finder sig dermed ej inhabil i forhold til at besvare supplerende spørgsmål i sagen.

Hvorvidt Rådet må anses at være inhabilt i sagen, er dog et spørgsmål, der afgøres af Retten.

Spørgsmål 3:

Rådet anmodes om at besvare, om sagens bilag, herunder bilag 16, giver Rådet anledning til be­mærkninger, herunder ændringer i Rådets tidligere udtalelse af 4. november 2015, og den deri foretagne veterinærfaglige vurdering af graden af uforsvarlighed?  Svaret bedes begrundet.

Svar ad 3:

Rådet finder på baggrund af tilsendte sagsakter ikke anledning til at ændre Rådets tidligere udtalelse af 4. november 2015.  Der skal her henvises til Rådets svar ad 1 i skrivelse af 4. november 2015, herunder særligt den kliniske beskrivelse af kalven, beskrivelsen efter den pato-anatomiske undersøgelse samt det medfølgende fotomateriale.

Spørgsmål 4:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte landmand og tiltalte transportvirksomhed blev fundet skyldige, men straffen bortfaldt som følge af den lange sagsbehandlingstid, jf. straffelovens § 82, nr. 13 og § 83.