2015-32-0153-00025

Hund aflivet - formentlig på grund af slag med jernstang og sten

19-11-2015

Skrivelse af 4. september 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00033-14).
En mand sigtedes for overtrædelse af Dyreværnsloven i forbindelse med aflivning af en hund. Et vidne havde hørt en lyd svarende til lyden af jernrør, der blev slået mod noget, og skrig fra et dyr på samme tid. Vidnet fandt senere en død hund i et skovstykke. Ved obduktion af hunden fandtes brud på halshvirvel (ala atlantis) og højre forben (tværfraktur af ulna), samt blødninger under huden (subkutant) umiddelbart bag hovedet, på siden af halsen, under øjre skulderblad, yderst på højre forben og under venstre øje. Desuden fandtes blødning og koageldannelse omkring den cervikale del af rygmarven og den forlængede del af rygmarven. Yderligere fandtes blødninger omkring struben (larynx) og i spiserøret (oesophagus). På basis af sektionen konkluderedes det, at de observerede forandringer i halsregionen var forenelige med at være opstået traumatisk og forårsaget hundens død.

Rådet udtalte 19. november 2015:

Spørgsmål 1:

Har hunden ved at blive påført de i obduktionsrapporten nævnte kvæstelser ved brug af den nævnte jernstang været udsat for smerte eller lidelse?

Svar ad 1:

Den nævnte jernstang er beskrevet i Bilag 16 med tilhørende foto. Stangen angives at være 156 cm lang og at veje ca. 400 gram. Af medfølgende fotos ses stangen at være rund og aflang med den ene ende afsluttende med en mindre knop. Den i senere spørgsmål konkret nævnte sten er i Politirapporten (Bilag 3) anført at veje 25,5 kg.

Af obduktionsrapporten af 25/7-15 fra Sektion for Patologi, Institut for veterinær Sygdomsbiologi, KU/SUND, fremgår:

”Inden sektionen blev hunden undersøgt radiologisk, hvor der fandtes fraktur af højre ala atlantis og den distale del af højre ulna”. 

Videre fremgår: ”Ved sektion af halsområdet fandtes højre ala atlantis at være sæde for splintret fraktur (comminut) med omgivende laceration og blødning i muskulaturen. Ved palpation fandtes en subluxation af de kraniale halshvirvler. Ved hjerne- og rygmarvssektionen fandtes blødning og koageldannelse omkring den cervikale del af rygmarven samt den forlængede del af rygmarven.”

Herudover fandtes jævnfør sektionsrapporten en række blødninger under huden (subkutant) rundt om på kroppen, samt blødninger i struben (larynx) og koageldannelse oralt i spiseøret (oesophagus).

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges til grund, at brug af den nævnte jernstang og/eller den nævnte sten har påført hunden frakturer af en halshvirvel og højre forben, sønderrivning og blødninger i halsmuskulaturen, subluxation af halshvirvler, blødninger og koageldannelse i rygmarv, subkutane blødninger rundt om på kroppen, samt blødninger i struben og koageldannelse i spiserøret, så har hunden ikke været behandlet omsorgsfuldt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.
Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Ved at blive aflivet på den ovenfor beskrevne måde har hunden været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13.

Spørgsmål 2:

Har hunden ved at blive påført de i obduktionsrapporten nævnte kvæstelser ved brug af den på billederne viste sten været udsat for smerte eller lidelse?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Kan aflivningen af hunden beskrives som uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling, såfremt den er foretaget med den omtalte jernstang og med de i obduktionsrapporten beskrevne kvæstelser til følge.

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

Kan aflivningen af hunden beskrives som uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling, såfremt den er foretaget med den på billederne viste sten og med de i obduktionsrapporten beskrevne kvæstelser til følge.

Svar ad 4:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.

Afgørelse:

Sigtelsen blev opgivet, idet man ikke fandt det sandsynligt, at sigtede ville blive fundet skyldig.