2015-32-0153-00018

Hund i dårlig stand gående under uhygiejniske forhold

19-11-2015

Skrivelse af 13. juli 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00014-14).
I forbindelse med EL-aflæsning i en ejendom, blev der opdaget en lille hund i meget dårlig stand, som gik under stærkt uhygiejniske forhold. Politiet blev tilkaldt og bragte straks hunden til dyrlæge. Efter undersøgelse hos dyrlægen og efter samråd med hundens ejer, blev hunden aflivet.

Rådet udtalte 19. november 2011:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om en udtalelse om, hvorvidt de ved besøg på adressen, den 7. maj 2014 konstaterede forhold sammenholdt med den kliniske vurdering af hunden "X" samme dag samt den efterfølgende obduktionsrapport må karakteriseres som uforsvarlig behandling af dyr, som en grovere uforsvarlig behandling af dyr eller som en grovere uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af anmeldelsesrapporten samt fotos fremgår, at hunden gik under meget uhygiejniske forhold:

”Jeg trådte herefter ind i et køkken, som var ubeskriveligt rodet af diverse køkkenaffald, tomme mad emballager, gamle papirer/aviser osv” …

”Der lå madaffald helt op i loftshøjde. Der lugtede indelukket, gammelt, tilrøget og kraftigt af hundeafføring/urin” …

”Toilettet var møg beskidt, der lå massive mængder hundeafføring på gulvet, mange tomme dåser, tomme cigaretpakker, samt gammelt mad-emballage i alle rum op til loftet” …

”I spisestuen var det rigtig slemt med hundeafføring, som var samlet på gulvet op mod reolsystemet”…

”Pludselig hørte jeg en lyd inde fra værelset under en bunke med affald, det var en svag pibelyd. Der kom en lille sort hund ud, som var meget sky. Dens pels var et stort filter, og pelsen havde lange ”dreadlocks”. Den kunne næsten ikke gå, men haltede ind i soveværelset under sengen, hvor den gemte sig”…

”I bagenden var ”dreadlocksene” indsmurt i afføring”…

Af dyrlægeattesten fremgår:

”Ved førstehåndsindtryk fandtes en voldsom misvedligeholdt hund, hvor pelsen over det meste af kroppen sad i store kager af filtret pels iblandet afføring. Hunden gik meget anstrengt og havde svært ved at begive sig omkring sfa de voldsomme pels- og afføringskager omkring og under især bagpoterne, der næsten umuliggjorde dens fri bevægelse. Der var hårtab og hudbetændelse over kryds samt i hoved omkring øjne, næseryg og mund.

Hunden fik tilbudt vand, men havde svært ved at bøje hovedet til vandskålen sfa hårkager i nakke, skuldre og forpart og opgav forsøget på at drikke” …

”Kløerne på især forpoterne var ej vedligeholdt og så lange, at de krøllede rundt til gene for hunden ved gang”…

”I mundhulen var der voldsom tandsten, gingivitis og paradontitis”…

”Hunden var ekstrem afmagret med atrofi af muskulatur, udtalt i hovedet omkring kæbeled/undermund samt over rygsøjle, hofteparti og lår. Hudtugor var kraftigt nedsat formodentlig sfa dehydrering”…

Af obduktionsrapporten fremgår:

”Hunden havde en kropsvægt på 7,0 kg og fandtes mager” …

”Hunden fandtes ekstrem langhåret. Hårene havde filtret sig sammen i hårklumper, der fandtes udbredt over hele hudoverfladen, bortset fra to hårløse hudpartier på ryggen. Den største hårklump var 10 cm bred og 5 cm tyk og stod ud fra hudoverfladen i en længde på 30 cm. Omkring bagparten var hårklumperne gennemsat med fæces”…

”Væsentlige fund er tilstedeværelse af en meget lang og uplejet pels og meget lange, uplejede kløer. Tandstensbelægninger og løse tænder antyder manglende tandpleje. Til trods for at hunden fandtes mager, var der ikke tegn på såkaldt serøs fedtvævsatrofi”…

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, har hunden, ved gennem lang tid at gå under de beskrevne stærkt uhygiejniske forhold, ikke været behandlet omsorgsfuldt og den er ikke blevet huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse
med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Hunden burde langt tidligere have været afhjulpet de sammenfiltrede, stærkt forurenede pelsklumper, som forårsagede, at den næsten ikke kunne gå og i øvrigt havde problemer med at bevæge sig i en grad, så den havde svært ved at drikke vand af en skål. Hunden burde tillige have været behandlet for hudbetændelse, fået klippet sine kløer og renset sine tænder.

Ved at gå under de stærkt uhygiejniske forhold, ved gennem en årrække ikke at have fået den fornødne pelspleje, så pelsen udviklede de ovenfor beskrevne forandringer og ved at blive bragt i den beskrevne huldtilstand, har hunden været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§1,2 og 3, stk. 1, 1. punktum.

Spørgsmål 2:

Hvor længe skønner Rådet, at de konstaterede forhold har stået på?

Svar ad 2:

Pelsens væksthastighed hos hunde varierer meget for de forskellige racer og indenfor racen, er den forskellig fra hund til hund. Desuden er der tidspunkter på året, hvor pelsen vokser mere end på andre tidspunkter. At opnå en pelslængde på 30 cm tager mellem to og fire år. Rådet skønner derfor, at forholdet har stået på i årevis.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke viser vilje eller evne til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 8 dage.