2015-32-0153-00011

Hunde efterladt uden tilsyn i udendørs løbegård uden adgang til foder og vand

18-06-2015

Skrivelse af 15. december 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00046-14).
På baggrund af en anmeldelse, blev politiet tilkaldt til to hunde, der gik i en udendørs løbegård uden adgang til foder eller vand. Der var i løbegården ingen mulighed for at søge ly for vejr og vind, og der var fyldt med afføring som hundene trådte rundt i. Hundenes ejer var bortrejst i 14 dage og hundene var efterladt uden tilsyn. Begge hunde var kraftigt underernærede.

Rådet udtalte 18. juni 2015:

Spørgsmål 1:

Såfremt det lægges til grund, at forholdene for de to hunde på den anførte adresse og hundenes tilstand var som beskrevet i anmeldelsesrapporten (bilag 1/1), fotodokumentation (bilag 1/2) og dyrlægens udtalelse (bilag 1/3), kan det da betegnes som uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller eventuel mishandling af dyr?

Svar ad 1:

Af anmeldelsesrapporten fremgår, at der i løbegården, hvor hundene blev holdt, ikke var adgang til hverken foder eller vand, og der var ingen steder, hvor hundene kunne søge ly for vejr og vind. Løbegården var fyldt med afføring, som hundene trådte rundt i. Det fremgår desuden, at sigtede på anmeldelsestidspunktet havde været bortrejst i 5 dage og først forventedes tilbage efter yderligere 9 dage. Hundene havde i de 5 dage ikke været tilset, hvilket også fremgår af afhøringsrapporten af sigtede, der oplyste: ”da hun kom hjem kunne hun konstatere at hendes bekendte ikke havde tilset hundene som de havde aftalt”. Af afhøringsrapporten af sagkyndige dyrlæge X samt af fotodokumentationen (bilag1/2) fremgår, at begge hunde var afmagrede. Sagkyndige vurderede, at ”hundene ville dø i løbet af nogle dage, såfremt de ikke fik vand og mad”. Desuden mente sagkyndige, at ”forholdene som hundene levede under var helt uacceptable”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovenstående til grund har de to hunde, ved at blive holdt i en løbegård, hvor der ikke var mulighed for at søge ly for vejr og vind, ved gennem en længere periode ikke at have adgang til foder og vand, ved ikke at blive tilset daglig mens ejer var bortrejst og ved at være blevet bragt i en tilstand af afmagring, som følge af længere tids mangelfuld fodring eller sygdom, ikke været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med deres behov. De har ved den beskrevne behandling været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1, 1. og 2. punktum og stk. 3, 1. punktum.

Spørgsmål 2:

Burde hundene have været tilset af en dyrlæge på et tidligere tidspunkt?

Svar ad 2:

En afmagring, som beskrevet i sagens akter samt dokumenteret ved foto i bilag 1/2, burde der på et tidligere tidspunkt have været taget hånd om. Såfremt det lægges til grund, at hundenes afmagring ikke var forårsaget af mangelfuld fodring, men af en bagved liggende patologisk tilstand (sygdomsfremkaldt), burde hundene tidligere have været tilset af en dyrlæge.

Spørgsmål 3:

Burde hundenes tilstand have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt eventuelt ved aflivning?

Svar ad 3:

Hundenes tilstand burde tidligere have været afhjulpet ved at sørge for korrekt og tilstrækkelig fodring. Såfremt dette ikke havde rettet op på hundenes ernæringstilstand, burde hundene have været tilset af en dyrlæge, for at få afklaret, om der lå en patologisk tilstand til grund for deres afmagring.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr.