2014-32-019-00009

Isætning af tyrering med kæde og jernbolte i næsen på køer eller kvier for at forebygge at de smider med foderet

27-03-2015

Skrivelse af 13. november 2014 fra Fødevarestyrelsen (2014-15-29-0554).
Fødevarestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der er opstået en praksis med, at køer udstyres med en næsering forsynet med et stykke kæde isat jernbolte. Formålet er angiveligt at gøre det besværligt for kreaturerne at kaste hovedet bagover.
Det er en afvigende adfærd, der er mest påfaldende i moderne staldsystemer med ad lib. fodring fra foderbord, men fænomenet har også tidligere været kendt i bindestalde. Resultatet er under alle forhold et uforholdsmæssigt stort foderspild.
Fødevarestyrelsen vurderer, at der findes andre og mindre indgribende foranstaltninger, f.eks. anvendelse af en tilsvarende plasticring som anvendes ved mælkeran.
Rådet blev spurgt om forsvarligheden.

Rådet udtalte 27. marts 2015:

Spørgsmål 1:

Anser rådet isætning af tyrering eventuelt med kæde og jernbolte i næsen på køer eller kvier med det formål at forebygge uheldig adfærd såsom at smide med foderet for forsvarlig behandling af dyr?

Svar ad 1:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Isætning af en tyrering forsynet med kæde og jernbolte, alene med det formål, at kreaturer med en adfærdsforstyrrelse, der betyder, at de ved hovedkast bagover spilder foder, skal påføre sig selv en smerte, er efter Rådets opfattelse ikke en praksis, der tager hensyn til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov, og de beskyttes netop ikke bedst muligt imod smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere en sådan praksis som uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 2:

Såfremt rådet anser isætning af tyrering eventuelt med kæde og jernbolte i næsen på køer eller kvier for dyreværnsmæssigt forsvarlig i henhold til spørgsmål 1, anmodes om en udtalelse om hvilke betingelser, der efter rådets opfattelse skal være opfyldt for at isætning af tyrering eventuelt med kæde og jernbolte i næsen på køer eller kvier vil leve op til dyreværnslovens bestemmelse om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe?

Svar ad 2:

Udgår.