2015-32-0153-00012

Kat forsøgt aflivet ved anvendelse af udstødningsgas fra en bilmotor i tomgang

25-08-2015

Skrivelse af 21. februar 2015 fra Københavns Vestegns Politi (0700-89110-00002-14).
En ældre kat blev forsøgt aflivet ved anvendelse af udstødningsgas fra en bilmotor i tomgang. Katten var lukket inde i en kattetransportkasse, som var placeret i en stor affaldssæk, der var forbundet til udstødningsrøret på en bil via en støvsugerslange. Ved politiets ankomst til gerningsstedet var katten i live og vågen og havde tilsyneladende ikke lidt overlast.

Rådet udtalte 25. august 2015:

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår "En kat 10-12 år gammel bliver i det frie af en person anbragt i en transportkasse. Personen, lægger med henblik på aflivning af katten transportkassen med katten i en sort affaldssæk. På udstødningen til en personbil påsætter han en støvsugerslange, hvis anden ende føres ned i affaldssækken, der er anbragt i bilens åbne bagagerum. Bilens motor sættes i tomgang. Tilkaldt politi kommer til stede og konstaterer, at katten er i live. Polititjenestemændene noterer i rapporten: "Den lod til ikke at have lidt overlast"."

Spørgsmål 1:

Må forholdet betegnes som uforsvarlig behandling af dyr?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter samt af den vedlagte fotodokumentation, at sigtede havde forsøgt at aflive en ældre kat, ved at placere den i en transportkasse, der efterfølgende blev sat i en stor affaldssæk, som så blev forbundet til udstødningen på en bil, med motoren i tomgang, via en støvsugerslange.

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår:

…”Han hentede katten d.d. ca. kl. 10.45 og kørte ud til sted X, idet han først havde til hensigt at aflive katten der, men pga. for mange mennesker valgte han i stedet at køre videre til sted Y”. …”Han havde tidligere benyttet metoden og var ikke bekendt med at det var ulovligt”.

Af anmeldelsesrapporten fremgår:
…”Fra kassen kom der lyde svarende til dem som katte giver. Vi åbnede kassen og så der lå en stor sort ældre kat. Den lod ikke til at have lidt overlast”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt og i overensstemmelse med deres behov. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.

Ved at forsøge at aflive en kat med udstødningsgas, er det ikke muligt at sikre sig, at aflivningen foregår så hurtigt og så smertefrit som muligt. Udstødningsgas indeholder slimhindeirriterende stoffer, og bevidstløshed og død indtræder ikke øjeblikkeligt ved den beskrevne metode.

Katten har således ikke været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med dens behov. Ved at blive forsøgt aflivet med udstødningsgas, har katten været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet for mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1,2 og 13 stk. 1, 1. punktum.

Spørgsmål 2:

Må forholdet betegnes som grov uforsvarlig behandling af dyr?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Har forholdet haft karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

Har Rådet kendskab til praksis i lignende sager?

Svar ad 4:

Rådet skal henvise til Det Veterinære Sundhedsråds årsberetninger for årene 2006, 1995 og 1992, hvor lignende sager er refereret.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 2.000 kr.