2015-32-0151-00028

Ko blev fundet liggende samme sted på mark i tre døgn efter kælvning

04-11-2015

Skrivelse af 24. juni 2015 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00017-15).
En person observerede en ko liggende på en mark med en halvfødt kalv. Dagen efter lå der en død kalv bagved koen, der forsøger at rejse sig uden at kunne komme op. Yderligere tre døgn senere lå koen på samme sted, hvorfor personen, der havde opfordret ejeren til at rekvirere dyrlæge til koen, selv tilkaldte en praktiserende dyrlæge. Efter undersøgelse af koen konkluderedes det, at koen led af nerveskade/lammelse/korsledsforrækkelse med en slet prognose for fuld restitution, hvorfor den blev aflivet.

Rådet udtalte 4. november 2015:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt det beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af den praktiserende dyrlæges erklæring af 16. marts 2015 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne d. 14. marts 2015 om aftenen blev tilkaldt til en ko, som havde ligget på samme sted siden onsdag d. 11. marts 2015.

”Ifølge X observerede hun, at koen var i kælvning tirsdag aften (den 10. marts), og at en kalv hang delvis ud af skeden. Hun gjorde ejer opmærksom på forholdet.

Onsdag (den 11. marts) observerede X, at koen havde kælvet på marken og, at der lå en død kalv bag ved koen, stadig i sin hinde. Koen forsøger at rejse sig, men virker lam bagtil, og kan ikke komme op.

Ifølge X ligger koen på samme sted om lørdagen, som hun fandt den onsdag. --- Koen findes liggende på marken i brystleje omgivet af artsfæller. Der er ingen vand, mad eller strøelse omkring koen, ej heller mulighed for læ. Når koen tilbydes vand og drikke, kaster den sig meget ivrigt over maden.

Den kliniske undersøgelse viser, at koen ikke har feber, men almenbefindende er nedsat. Hudelasticiteten er meget nedsat, en hudfold bliver stående i lang tid, tydende på dehydrering. Puls 60. Ved rektal undersøgelse findes bækkenet ikke brækket. Når koen prøver at rejse sig høres en ”knagende” lyd fra bækkenet/ryggen. Ved smertepåvirkning af kronranden på bagklovene reagerer koen meget lidt. Diagnosen nerveskade/lammelse/korsledsforrækkelse stilles. Prognosen er slet for fuld restitution og den aflives.

Det er min faglige vurdering, at koen burde være tilset efter højst en dag, når det var tydeligt den ikke kunne rejse sig efter sin kælvning.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen efter en ikke overvåget eller assisteret fødsel har ligget i flere dage uden passende tilbud om vand og foder, uden passende ly og læ og uden at være tilset og undersøgt af en dyrlæge, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Endvidere har koen ikke været sikret ly og læ samt mulighed for tørt leje i en periode med frost, hvor jorden er delvis dækket med sne.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Ingen bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr.