2015-32-0151-00026

Ko lå på mark i tre dage uden at kunne rejse sig

04-11-2015

Skrivelse af 27. maj 2015 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00032-15).
En anmelder havde i 3 dage observeret en ko, der på en mark lå i samme stilling samme sted i noget halm. Politiet tilkaldte en praktiserende dyrlæge, der efter besigtigelse af koen aflivede den på stedet. Ejeren havde 3 dage tidligere sat koen på græs sammen med 4 andre køer. Koen havde på dette tidspunkt lagt sig ned. Han havde tilkaldt Falck til at forsøge at rejse koen uden at dette lykkedes. Ejeren oplyste, at koen var tilset 2-3 gange dagligt, hvor den åd og drak hver gang.

Rådet udtalte 4. november 2015:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens oplysninger lægges til grund, har koen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Politiet modtog d. 28. april 2015 kl. 21.25 en anmeldelse vedrørende en ko, der var observeret i 3 dage ude af stand til at rejse sig. Anmelder havde set koen liggende på samme måde i halm de foregående 3 aftener. Ved politiets ankomst lå koen på højre side i noget halm. Den så mager ud, og den kunne ikke løfte hovedet. Koen havde betændelse i øjnene, og den havde med bagbenene skrabet et hul i jorden. Politiet rekvirerede en praktiserende dyrlæge, der efter ankomsten kl. 22.45 foretog en besigtigelse af koen og aflivede den.

Den praktiserende dyrlæge har i mail af 29. april 2015 attesteret følgende:

”Koen var dehydreret, havde kramper, øjenbetændelse og mager med huld på ca. 1 point (N 3-4) på en 1-5 skala. Koen var ude af stand til at rejse hovedet fra jorden, endsige rejse sig op. Den lå fladt på jorden, i kramper. Det skønnes, at koen havde gennemgået et længere sygdomsforløb og af hensyn til værn for dyr, blev koen aflivet på stedet”.

Jf. afhøringsrapporten af 7. maj 2015 satte sigtede 5 køer af racen Rød Dansk Malkerace på græs den 25. april 2015.

”Den omhandlede ko havde kælvet 4-5 uger forinden. Det var en gammel ko, så det havde taget lidt hårdt på den. Han håbede på, at koen ville komme sig, når den kom på græs. Koen gik selv op ad rampen på lastbilen, og selv ned igen, da den skulle ud på marken. Efter ca. 5 minutter lagde den sig ned. Dette var ikke normalt, og en rask ko ville straks begynde at spise græs. De efterfølgende dage var han ude at tilse koen 2-3 gange dagligt, den lå stadig samme sted, men kunne selv vende sig fra side til side. Han havde vand og foder med, og koen spiste og drak ved hvert tilsyn. Han bemærkede også, at der var afføring ved koen, så han formodede, at koen ville komme sig. Alligevel havde han Falck ude lørdag aften d. 25. april, for at få koen op at stå. Herunder bemærkede han, at koen støttede på bagbenene, men det lykkedes ikke at få koen til at stå selv. Tirsdag d. 28. april besluttede han, at koen skulle aflives. Han forsøgte at få fat i en kammerat, som havde en boltpistol, men ham kunne han ikke få fat i. Han besluttede derfor at ville kontakte en dyrlæge om morgenen d. 29. april. Han håbede til det sidste, at koen ville komme sig, og var derfor afventende i forhold til aflivning. I og med det er en sjælden race, var han afventende i forhold til aflivning af koen.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen, ved at have ligget i flere dage uden at kunne rejse sig og ved ikke på et tidligere tidspunkt at være behandlet, undersøgt af en dyrlæge eller aflivet, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været passet omsorgsfuldt. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. Dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte ApS blev idømt bøde på 10.000 kr. og skulle betale egne sagsomkostninger.

Tiltalte direktør blev idømt bøde på 7.500 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale egne sagsomkostninger.