2014-32-0151-00016

Ko med skedeprolaps transporteret til slagtning

16-04-2015

Skrivelse af 5. august 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00032-14).
Ved aflæsning af en slagteko konstateres det, at den led af skedeprolaps. Prolapsens overflade var blodig selvom den havde været adskilt fra de øvrige dyr under transporten. Ved ophængning til afblødning faldt prolapsen ikke ind spontant. Efter exviceration konstateres det, at urinblæren var forstørret, og at der var ødem i vævet omkring skeden. Materiale fra koen blev undersøgt på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi. Det blev konkluderet, at lidelsen havde en alder på flere uger.  

Rådet udtalte 16. april 2015:

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om en udtalelse om, hvorvidt der efter Rådets opfattelse foreligger uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling eller evt. mishandling af, og hvorvidt der efter Rådets opfattelse bør nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse under sagen.

Svar ad 1:

Det fremgår af Embedsdyrlægens beskrivelse, at chaufføren havde været bevidst om prolapsens eksistens, og af samme grund havde håndteret koen som en skånetransport til slagteriet. Det fremgår endvidere af Embedsdyrlægens redegørelse, at prolapsens overflade var præget af blødninger og tilsmudsning med gødning. Efter ophængning til afblødning faldt prolapsen ikke ind igen. Efter udtagning af organerne konstateredes det, at urinblæren havde en størrelse på 3 gange det normale.

Følgende fremgår af obduktionsattest af 5. december 2014 fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU:

"Ved inspektion af præparatet fandtes vestibulum vaginae at være prolaberet således, at indgangen til cervix (livmoderhalsen) var synlig i prolapsåbningen. Det prolaberede væv målte ca. 19 x 14 x 10 cm og fremstod mørkfarvet og tørt som følge af stase og nekrose af den vaginale slimhinde.

Ved gennemskæring af vaginalprolapsen fandtes en fortykkelse af vagina som følge af bindevævsnydannelse med en tykkelse på op til ca. 4 cm. Umiddelbart under den nekrotiske slimhinde fandtes granulationsvæv med en tykkelse på op til ca. 0,5 cm. I det nydannede bindevæv fandtes varierende grader af ødem.
Præparatet er sæde for en kronisk vaginalprolaps, som på baggrund af mængden af granulationsvæv og nydannet bindevæv vurderes at have en alder på flere uger."

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen har haft en umiddelbart synlig skedeprolaps, allerede inden transporten til slagteriet blev påbegyndt. Det anses for veldokumenteret, at prolapsen har været til stede i flere uger, og dens tilstedeværelse har forhindret koen i at gennemføre en normal urineringsadfærd.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.
Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder, at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen ved ikke straks efter prolapsens opståen at være blevet tilset af en dyrlæge og efterfølgende behandlet kirurgisk med reposition og suturering af prolapsen, eller ved at være blevet aflivet, har været udsat for en væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der skal henvises til Bekendtgørelsen om beskyttelse af dyr under transport og EU Forordningen om samme emne, samt Rådets udtalelse af 7. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 25.000 kr.