2015-32-0151-00024

Ko opbundet i vogn på en mark uden adgang til vand og foder sammen med en løsgående kalv

04-11-2015

Skrivelse af 18. marts 2015 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00090-14).
En politipatrulje blev efter en anmeldelse sendt til en mark, hvor der holdt en traktor med en efterspændt vogn, hvori en ko var opbundet sammen med en løsgående kalv, der kunne bevæge sig til en mindre fold bagved vognen. Koen og kalven kunne lægge sig i vognen. Der var ingen vand eller foder i vognen. Ifølge anmeldelsen havde dyrene opholdt sig mindst et døgn under de beskrevne forhold.

Rådet udtalte 4. november 2015:

Spørgsmål 1:

Såfremt politiets observationer i anmeldelsesrapporten i bilag 1 og billederne i bilag 4 lægges til grund, og at koen har stået opbundet på denne måde i mindst 1 døgn, har koen og kalven derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af politirapporten af 16. oktober 2014 samt af det ledsagende billedmateriale, at en politipatrulje d. 16. oktober 2014 blev sendt til en anmeldelse om overtrædelse af dyreværnsloven på en mark, hvor en ko og en kalv skulle have stået bundet op i en åben kreaturvogn i mindst et døgn uden vand med videre. Ved ankomsten konstateredes på en mark en traktor med påspændt kreaturvogn. Vognen var ca. 180 x 250 cm og forsynet med anordning til fastgørelse af kreaturernes hoveder. En ko var opbundet og ved siden af stod en kalv, der kunne bevæge sig i vognen samt en mindre fold bag ved vognen. Det skønnedes, at ko og kalv kunne lægge sig ned i vognen. Denne var forsynet med et trug, som indeholdt en smule vådt halm. Der var ingen vand til dyrene i vognen.

”Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.”

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen, ved at være opbundet i en åben kreaturvogn uden mulighed for ly og læ samt ved at være unddraget frisk vand og passende foder, har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Vognens areal, hvor ko og kalv holdtes, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Forholdene har ikke ydet passende sikring mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Ingen bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev tildelt en advarsel.