2015-32-0151-00021

Kreaturer døde af sult

01-07-2015

Skrivelse af 7. november 2014 fra Fyns Politi (2300-89110-00028-14).
Et kreaturhold blev anmeldt til politiet for mistanke om dyreværnsmæssige uforsvarlige forhold. Politiet konstaterede 2 døde kreaturer og det viste sig, at praktiserende dyrlæger havde undersøgt kreaturholdet et par dage i forvejen. Dyrlægerne havde da ved obduktion samt andre undersøgelser fundet, at alt tydede på, at de 2 dyr var døde som følge af sult, og de havde aflivet den sidste kvie som følge af underernæring.

Rådet udtalte 1. juli 2015:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt de forhold, der lægger til grund, er udtryk for, at dyrene har været behandlet uforsvarligt, groft uforsvarligt eller groft uforsvarligt med karakter af mishandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af den praktiserende dyrlæges erklæring og det ledsagende billedmateriale, at denne og en kollega d. 2. april 2014 blev tilkaldt til sigtedes kreaturhold, idet 2 køer var fundet døde på hans mark. En af sigtedes medarbejdere fortalte, at det måske var 3-4 uger siden dyrene havde fået både halm og kraftfoder, og at arbejdsfordelingen omkring fodringen af dyrene ikke var klar. Der fandtes noget fornuftigt halm, medens andre baller halm var rådne. Vandforsyningen fandtes at være sufficient. I huset, hvor dyrene skulle fodres, fandtes en kvie, der lå apatisk på gulvet, medens en anden kvie var død. Endnu en kvie fandtes død udenfor. Ved obduktion af begge kvier konstateredes typiske tegn på længere tids mangel på næring. Hos kvien, der lå udenfor på bakken, konstateredes vommen at være halvt fyldt med sand. På alle undersøgte dyr konstateredes blodsugende lus, og ved undersøgelse af afføringsprøver af 2 dyr viste begge lave udskillelser af både coccidier (encellede parasitter) og strongylideæg (æg af parasitterende rundorm). Den apatisk henliggende kvie blev aflivet.

Vævsprøver blev indsendt til undersøgelse på Veterinærinstituttet, hvor vævsprøverne udviste tegn på kadaverose (henfald, forrådnelse). I leverprøve konstateredes lipid ophobning (fedtophobning) i hepatocytter (leverceller), der ses ved længerevarende tilstande og kan skyldes mangel på næring.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved at være holdt under de beskrevne forhold har kreaturholdet været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de to døde kvier med overvejende sandsynlighed er døde af underernæring. Den apatiske kvie, der blev aflivet på stedet, var med overvejende sandsynlighed bragt i denne tilstand som følge af underernæring. Rådet finder, at dyrene ved igennem længere tid (uger) ikke at være fodret sufficient har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og dyrene er ikke behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere dette som groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Der anmodes om en vurdering af - blandt andet på grundlag af resultatet af veterinærinstituttets fund, i hvor langt et tidsrum fejl/underernæringen har stået på.

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund skønnes underernæringen at have stået på i uger.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 30 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på et år fra endelig dom. Tiltalte skulle udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer. Tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Dommen blev anket til landsretten. Landsretten stadfæstede byrettens dom.