2015-32-0150-00009

Ni ponyer opstaldet under dårlige forhold og manglende foder og vand

25-09-2015

Skrivelse af 18. december 2014 fra Fyns Politi (2300-89110-00031-14).
Et mindre hestehold ejet af en psykisk sårbar person tilses flere gange da vanding, fodring og opstaldningsbetingelserne for hestene er mangelfuld, trods bistand fra ejerens naboer og familie.

Rådet udtalte 25. september 2015:

Spørgsmål:

Under forudsætning af, at den i udkastet beskrevne adfærd lægges til grund, anmoder jeg om en udtalelse om, hvorvidt sigtedes behandling af hesteholdet - med særligt fokus på fodring og vanding - kan karakteriseres som uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at dyrlæge D1 d. 13. marts 2014 har vurderet behandlingen som groft uforsvarlig (bilag 3, side 2), at dyrlæge D2 d. 3. april 2014 ikke havde nævneværdige bemærkninger til dyrenes tilstand (bilag 17), at dyrlæge D3 (Fødevarestyrelsen) d. 28. maj 2014 ikke vurderede, at dyreværnsloven var overtrådt (bilag 29, side 1), og at samme dyrlæge d. 18. juni 2014 vurderede, at hestene var behandlet uforsvarligt (bilag 66, side 1).

Svar:

Med baggrund i en anonym anmelders bekymring for 9 heste ejet og opstaldet hos en psykisk sårbar person 18. februar 2014 kører politiet 27. februar 2014 til adressen, hvor de finder fodring og vanding af hestene mangelfuld. Gennem de følgende måneder tilses hesteholdet jævnligt af politiet, ligesom flere dyrlæger er involveret i sagen.

Af de omfangsrige sagsakter fremgår, at politiet gentagne gange konstaterer mangelfuld vanding og fodring af hestene visende sig ved, at hestene ved mange besøg virker meget sultne og slås om adgangen til vand og foder. Af sagsakterne fremgår, at omsorgsfulde naboer og politiet fodrer og vander hestene, men at ejer aktivt fjerner vandet fra hestene, angiveligt fordi hun anser det for at være forgiftet. Et moseagtigt område, der tørrer ud gennem sagsforløbet, angives som den af ejer anviste vandingskilde.

Det fremgår af sagsakterne, at hestene igennem flere år er antruffet udenfor indhegningen, der i det aktuelle forløb beskrives som mangelfuld, idet hegnstråd mangler eller ligger hen ad marken. Sagsakterne beskriver også, hvordan der under besøg i foråret 2014 konstateres hegnstråd, sten, træstykker og stubbe i folde, der udgør en fare for, at hestene kan komme til skade.

Hesteholdet, der i februar 2014 består af 4 hopper og 5 hingste fremstår uvante med håndtering, med deraf følgende vanskeligheder ved indfangning, når de undslipper folden grundet mangelfuld hegning. Det fremgår således af sagsakterne, at hestene efter tvangsfjernelse fra ejeren i juli 2014 tilses af en dyreværnsorganisation med henblik på eventuel overtagelse, men at disse afslår med begrundelsen ” Hestene har aldrig været håndteret, hvorfor det vil være alt for stort et indgreb, hvis de pludselig skulle være tamheste”. Da 2 af de tvangsfjernede hingste undslipper folden, bliver det nødvendigt at aflive dem, da de selv efter store mængder beroligende medicin ikke er håndterings- og transportegnede.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at hestene under de beskrevne forhold, hvor der ikke har været adgang til frisk vand, samt hvor de har opholdt sig på folde, hvor indretningen og mangelfuld hegning medfører en risiko for at de kommer til skade, igennem længere tid ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De arealer, hvor dyrene har været holdt, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene ikke kom til skade ved at undslippe folden eller ved bevægelse på folden.

Rådet finder, at dyrene igennem længere tid gentagne gange har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1 samt bekendtgørelse om lov om hold af heste §§ 21-23 hvoraf det fremgår, at foderration skal indeholde tilstrækkelig strukturfoder, og hesten skal have adgang til frisk drikkevand. Hertil skal den der holder hest tilse hesten mindst én gang dagligt og sørge for at hesten (hesteholdet) tilses af dyrlæge mindst én gang årligt.

Rådet finder, at sagsakterne tydeligt peger på, at sigtede ikke evner at passe et dyrehold forsvarligt, og finder, at dette bør medføre overvejelse om hvorvidt sigtede for en periode eller for bestandigt bør frakendes retten til dyrehold, dette beror dog udelukkende på en juridisk vurdering.

Afgørelse:

Tiltalte skulle undergive sig ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om indlæggelse. Længstetiden for foranstaltningen var 5 år.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.