2015-32-0153-00014

Omstrejfende ruhåret hønsehund skudt

23-10-2015

Skrivelse af 7. maj 2015 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-77111-00770-15).
En ruhåret hønsehund, havde i løbet af en uge strejfet flere gange og herunder løbet rundt på en mark. Ejeren af marken skød hunden med en jagtriffel caliber 30-06. Han oplyste, at han ikke kunne acceptere, at den jagtede hans kvæg, og så sig nødsaget til at skyde den. Han oplyste, at den ikke havde jagtet hans kvæg, men han kunne genkende den, som værende den der jagede hans kvæg.

Rådet udtalte 23. oktober 2015:

Af politiets fremskrivelsesbrev fremgår bl.a. følgende:

”Sagens omstændigheder:
Den 18. april 2015 skød og dræbte X en omstrejfende ruhåret hønsehund på en mark med sin jagtriffel cal. 30-06. Hunden blev straks gravet ned samme dag og gravet op igen d. 21. april 2015, hvorefter hunden af politiet blev sendt til obduktion på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Obduktionen havde til formål at klarlægge følgende:
En beskrivelse af skaderne, som skuddet har forsaget.
En vurdering af om skuddet har været straksdræbende, eller om hunden først er død efter et hvis antal sekunder, minutter eller timer, efter at den er blevet ramt af skuddet.
En vurdering af om kuglen, der har ramt hunden, har været en ekspanderende kugle (jagtammunition) eller om kuglen har været en såkaldt spidsskarp kugle (træningsammunition).

I obduktionserklæringens konklusion fremgår det:
"Det vurderes at skuddet har fremkaldt et momentant og massivt blodtryksfald og har været dræbende indenfor minutter. Fund af de uregelmæssige metalstykker, og tilstedeværelse af forrevne læsioner (bl.a. i aortabuen) tyder på fragmentering af projektilet".

Der henvises i øvrigt til obduktionserklæringen samt de øvrige bilag, herunder fotos, i sagen.”

Spørgsmål 1:

Jeg skal derfor anmode Det Veterinære Sundhedsråd om at oplyse, om det er veterinærfaglig korrekt at aflive en hund på den beskrevne måde, hvor det må lægges til grund, at hunden ikke forinden, var blevet bedøvet, og når ovennævnte obduktionserklæring og fotos lægges til grund?

Svar ad 1:

Det fremgår, at der til brug for aflivning af hunden er anvendt en kaliber 30-06 riffel med såkaldt blødnæset ammunition, der fragmenterer efter anslag på dyret (her hunden), således at der sker maksimal ødelæggelse af vævet til sikring af hurtig død.

Af obduktionserklæring fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU, fremgår følgende:

”Sektionsfund
Hunden var kun i meget ringe grad forrådnet. Hunden havde en kropsvægt på 35,9 kg og fandtes i normal foderstand. Ved vurdering af tænderne fandtes disse uden tandslid, tandsten mv., hvorfor der sandsynligvis er tale om en ung hund. To områder med afslidning af hårlaget på venstre side: lateralt på låret (ca. 2 x 6 cm) og på siden af lænden (ca. 6 x 12 cm). Lidt blod fra næseborene og i mundhulen.

I huden sås to cirkulære akutte sår, begge beliggende umiddelbar bag den bageste kant af skulderbladet på "højde" med midten af knoglen; i venstre side ca. 7 mm i diameter, i højre ca. 2,5 cm i diameter. I såret i højre side fandtes et knoglefragment, ca. 4 mm i diameter. Efter afhudning sås forekomst af omfattende skader på muskulaturen under de to hud-sår. I såvel venstre som højre side fandtes muskulaturen bag skulderbladene således revet i stykker (lacereret), efterladende en defekt (et hul) i muskulaturen pa ca. 5 x 10 cm, idet der i området forekom omfattende akut blødning såvel under huden som i muskulaturen. De blodunderløbne vævspartier havde en anslået diameter pa ca. 30 cm, og strakte sig ned på brystbenet. I de læderede væv under huden i højre side fandtes flere små knoglefragmenter (1-2 mm) og flere uregelmæssige metalstykker, det største 10 x 5 x 4 mm. Brystvæggen under de to muskeldefekter fandtes beskadiget med lacereret muskulatur, ribbensbrud (frakturer) og omfattende akut blødning. Ribbens-frakturerne var karakteriseret ved at store dele af ribbenene manglede. I venstre side manglede den nederste halvdel af 4. ribben og den øverste del af 5. ribben. I højre side manglede ca. 2 cm af den midterste del af 3. og 4. ribben. Bageste ribben (13) i venstre side fandtes fraktureret få cm fra tilhæftningen på rygsøjlen. Rygmuskulaturen i området havde lette grader af laceration og nogen akut blødning, en blødning som også strakte sig under huden.

Efter åbning af bughulen sås at venstre nyre var løsnet fra sin position under bughinden, netop ud for det sted hvor venstre bageste ribben var fraktureret. Der sås samtidig at tyk- og tyndtarmens krøs ikke var intakt (men sprængt) og med akut blødning i de segmenter af tarmen der lå op mod venstre nyre og ribbensfrakturen. I samme område fandtes sprængning (ruptur) af mellemgulvet (diafragma), idet defekten målte ca. 3 x 8 cm. Mavesækken og endetarmen var uden indhold, og i den øvrige tarm var indholdet sparsomt.

I brysthulen fandtes 130 ml frit blod og blodkoagler. De øverste dele af lungerne, over hjertet, fandtes lacererede og med blødning og manglede delvis. Luftrøret og spiserøret fandtes ligeledes lacererede i dette område, og over et ca. 3 cm bredt område manglede de to hulorganer. Aortabuen var lacereret, og den øverste halvdel manglede over et forløb på ca. 6 cm.

Røntgen optagelse
Ved røntgenoptagelse af brysthulen fandtes røntgentætte legemer primært lokaliserede til muskulaturen og bløddelsvævene i højre side af brystkasse-regionen.

Konklusion:
Det vurderes at skuddet har fremkaldt et momentant og massivt blodtryksfald og har været dræbende inden for minutter. Fund af de uregelmæssige metalstykker, og tilstedeværelse af forrevne læsioner (bl.a. i aortabuen) tyder på fragmentering af projektilet.”

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at hunden er aflivet så hurtigt og smertefrit som muligt ved brug af pågældende metode. Rådet finder det overvejende sandsynligt, at hunden som følge af de beskrevne læsioner og som følge heraf det momentane og massive blodtryksfald hurtigt har mistet bevidstheden (sekunder), og inden for få minutter er død. Rådet vil nære betænkelighed ved på baggrund af sagsakterne, at anse at hunden i forbindelse med aflivningen har været udsat for nogen grad af uforsvarlig behandling.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, skal jeg endvidere anmode Det Veterinære Sundhedsråd om at vurdere, om hunden derved har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Udgår.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt 8 dagbøder á 500 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.
Tiltalte skulle betale 10.000 kr. til hundens ejer.
Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.