2014-32-0152-00024

Slagtesvin med hhv. rektalprolaps, et stort navlebrok med sårdannelse og en støttehalthed på et hævet v. forben ej opstaldet i sygestier

03-03-2015

Skrivelse af 24. juni 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-86170-00009-14).
I forbindelse med et ordinært kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning er der konstateret dyreværnsmæssigt kritisable forhold. En videoptagelse viser tre slagtesvin med hhv. en rektalprolaps, et stort navlebrok med sårdannelse og en støttehalthed på et hævet v. forben. Fotooptagelserne dokumenterer, at navlebrokket har en diameter større end 15 cm. Ingen af grisene var opstaldet i sygestier.

Rådet udtalte 3. marts 2015:

Spørgsmål 1:

Vedr. slagtesvin nr. 2, foto nr. 3, 4 og 5. Hvis ovennævnte lægges til grund, er der så efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr?

Svar ad 1:

Af anmeldelsen fremgår at slagtesvin nr. 2 i besætningen var opstaldet sammen med andre slagtesvin i en almindelig sti med spaltegulv. Af billede 5 fremgår at brokket var mere end 21 cm i diameter med et sår ca. 8 x 15 cm.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de skal huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og
videnskabelige erfaringer.

Det Veterinære Sundhedsråd har tidligere i en generel udtalelse (2. dec. 2008) anført, at slagtesvin med store navlebrok skal anbringes i en særlig sygesti med et tykt lag strøelse. Vel at mærke hvis brokket ikke har en størrelse eller karakter, således at grisens almenbefindende, vækst eller bevægelsesevne er hæmmet. I sådanne tilfælde skal grisen aflives straks.

Ved ikke på et tidligere tidspunkt at have overflyttet gris nr. 2 til en sygesti med et tykt lag strøelse således at det kunne være undgået, at grisen havde fået sårdannelse på broksækken, har dyret været udsat for en betydelig grad af lidelse og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 2:

Burde slagtesvin nr. 2's tilstand have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt i besætningen evt. ved aflivning?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Vedr. slagtesvin nr. 3, foto nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Hvis ovennævnte lægges til grund, er der så efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr?

Svar ad 3:

Af anmeldelsen fremgår at slagtesvin nr. 3 havde et navlebrok med en diameter på mere end 30 cm. Grisen opholdt sig sammen med andre slagtesvin i en almindelig sti med betonspalter. Af billederne 6, 7 og 8 fremgår, at broksækken kun netop går fri af underlaget. Det fremgår endvidere af billederne, at der er
udbredt sårdannelse på broksækken.

Idet der henvises til svar ad spørgsmål 1, skal Rådet yderligere anføre, at størrelsen af broksækken og den betydelige sårudvikling tyder på, at tilstanden ikke er akut dvs. blot få dage gammel. En manglende beskrivelse af grisen i live umuliggør en vurdering af graden af bevægelseshæmning.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de skal huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og
videnskabelige erfaringer.

Ved ikke straks at have overflyttet gris nr. 3 til en sygesti med et tykt lag strøelse og ved at lade grisen udvikle et brok af betydeligt omfang med sårdannelse med minimal chance for helbredelse, har dyret været udsat for en høj grad af lidelse og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 4:

Burde slagtesvin nr. 3's tilstand have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt i besætningen evt. ved aflivning?

Svar ad 4:

Lægges til grund at udviklingen er sket gradvist, burde grisen på et tidligere tidspunkt, inden der var udviklet sår have være leveret til slagteriet eller som alternativ være aflivet.

Spørgsmål 5:

Vedr. slagtesvin nr. 6, foto nr. 21, 22, 23, 24 og 25 + video. Hvis ovennævnte lægges til grund, er der så efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr?

Svar ad 5:

Det fremgår af foto- og videooptagelserne, at et slagtesvin med en endetarmsprolaps på ca. 10 cm gik i en almindelig slagtesvinesti sammen med andre grise. Der foreligger ingen dokumentation af, hvorvidt grisen er blevet behandlet medicinsk eller kirurgisk.

Af den "Reviderede udtalelse om svin med rektalprolaps fra Det Veterinære Sundhedsråd" dateret 1. oktober 2013 fremgår, at grise med endetarmsprolaps straks skal flyttes til sygesti og hér underkastes en nærmere beskrevet behandlingsprocedure, der indbefatter medicinsk smertebehandling. Er prolapsen uegnet til behandling skal grisen aflives.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de skal huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og
videnskabelige erfaringer.

Ved ikke straks at have overflyttet gris nr. 6 til en sygesti med passende blød bund og lade den underkaste behandling og daglig kontrol har grisen været udsat for høj grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe.
Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 6:

Burde slagtesvin nr. 6's tilstand have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt i besætningen evt. ved aflivning?

Svar ad 6:

Ja, jf. svar ad 5.

Spørgsmål 7:

Vedr. slagtesvin nr. 7, foto nr. 26, 27 og 28 + video. Hvis ovennævnte lægges til grund, er der så efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr?

Svar ad 7:

Det fremgår af videooptagelsen og foto nr. 26 at der er tale om et slagtesvin med en hævelse omkring v. albueled, der holdes i en ufysiologisk position og ikke tillader grisen at støtte på benet.

Det fremgår endvidere, at slagtesvinet gik i en almindelig sti med betonspalter sammen med andre grise. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt grisen har været behandlet medicinsk.

Af anmeldelsen fremgår at slagtesvinet også havde hævelse og sårdannelse omkring h. haseled. Foto nr. 27 og 28 beskriver en gris med hævelser og sår nederst (distalt), på højre bagben, men det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, om der er tale om samme gris som afbilledet på foto nr. 26. Materiale omfattende v. forben er undersøgt patoanatomisk på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet. Her konstateredes, at slagtesvinet led af en kronisk og uhelbredelig betændelsestilstand i og omkring albueleddet. Skaderne skønnes at være minimum 6 uger gamle.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de skal huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og
videnskabelige erfaringer. Endvidere gælder, at syge eller tilskadekomne dyr omgående skal have en passende behandling, og hvis de ikke kommer sig straks, skal en dyrlæge konsulteres eller dyret aflives.

Ved ikke straks efter at haltheden var konstateret, at have anbragt grisen i en sygesti og her have underkastet den medicinsk behandling og efterfølgende at have aflivet den som kronisk og uhelbredelig, eller som alternativ straks at have aflivet den, har slagtesvin nr.7 været udsat for høj grad af smerte, lidelse og
væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 8:

Burde slagtesvin nr. 7's tilstand have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt i besætningen evt. ved aflivning?

Svar ad 8:

Ja, jf. svar ad 7.

Spørgsmål 9:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 9:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt en bøde på 15.000 kr.