2015-32-0151-00029

Syv køer kasseret ved slagtning på grund af afmagring og anæmi forårsaget af kraftig infektion med leverikter

17-12-2015

Skrivelse af 30. juni 2015 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00064-14).
Ved slagtning af 17 køer blev 7 af disse kasseret på grund af afmagring og anæmi forårsaget af kraftig infektion med leverikter.

Rådet udtalte 17. december 2015:

Spørgsmål 1:

Hvis det lægges til grund, at 7 køer, ud af en leverance på i alt 17 køer, bliver kasseret på slagteriet, er det da Rådets opfattelse, at dyrene forud er blevet passet og tilset, som de burde?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 21. november 2014, at denne ved det levende syn på slagteriet konstaterede 17 køer af kødkvægsrace bl.a. Angus, der virkede nedstemte og utrivelige. Efter den kødkontrolmæssige bedømmelse efter slagtning blev 7 køer kasseret på grund af afmagring og anæmi (blodmangel). Det formodedes, at kraftig infektion med leverikter havde medført afmagring og blodmangel. Levervævet var hårdt og knudret, hvilket skyldtes voldsom bindevævsindlejring i levervæv og galdegange, der også var sæde for mineralisering. Dyrenes tarme var tomme, hvilket vurderedes som tegn på manglende appetit og/eller manglende fodertilførsel. Slagtekroppene var blege og anæmiske, og der fandtes udtalt serøs fedtatrofi, hvorved fedtvævet fremstod misfarvet og gelatinøst.

Halvdelen af et saggitalt gennemsavet brystben med påsiddende muskulatur og venstre halvdel af en lever blev indsendt til patoanatomisk undersøgelse på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi ved KU SUND. Ved sektion af brystbenet forekom det påsiddende fedtvæv på både yder og inderside ødematøst, og der blev udtaget fedtvæv til histologisk undersøgelse, hvorved der fandtes både normale og serøst, atrofiske fedtvævsceller. Resultatet af undersøgelse med specialfarvning var foreneligt med serøs fedtvævsatrofi. Ved sektion af leveren fandtes et område på ca. 12 x 16 cm at være erstattet af bindevæv med tab af normalt levervæv (atrofi). Ved opklipning af galdegangene fandtes disse at være dilaterede (ektasi) med massiv fibrosering (bindevævsdannelse) og mineralisering. Indholdet i galdegangene var en mørkfarvet detritus materiale (henfald) med voksenstadier af den store leverikte. Stedvist fandtes mindre områder med fibrosering i levervævet. I ligamenttilhæftningerne på leveren fandtes fedtvæv med normal udseende. Det konkluderedes, at leveren var sæde for en kronisk fibroserende, mineraliserende cholangiohepatitis med cholangieektasi (kronisk galdegangs- og leverbetændelse) som følge af infektion med den store leverikte. Baseret på den histologiske undersøgelse verificeredes tilstedeværelsen af serøs fedtvævsatrofi i dele af fedtvævet, hvilket er foreneligt med begyndende afmagring.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at uanset der ikke foreligger nærmere beskrivelser af, hvordan kreaturerne er blevet passet og tilset, burde en nøjere udredning og diagnostik, behandling og opfølgende tiltag af dyrenes tilstand være sket på et langt tidligere tidspunkt. På denne baggrund vurderer Rådet, at kreaturerne ikke forud for slagtningen er blevet passet, tilset og behandlet som de burde.

Spørgsmål 2:

Hvis det lægges til grund, at 7 køer, ud af en leverance på i alt 17 køer, bliver kasseret på slagteriet, er det da Rådets opfattelse, at køernes tilstand burde have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt eventuelt ved aflivning?

Svar ad 2:

På baggrund af sagens oplysninger om at køerne fremstod afmagrede og nedstemte samt havde voldsom infestation af leverikter og følger heraf i de kasserede dyrs levere finder Rådet, at der i besætningen på et langt tidligere tidspunkt burde have været fulgt op på effekt af behandling samt en vurdering af yderligere tiltag med henblik på diagnose, behandling og forebyggende tiltag, herunder ekstra tildeling af foder.

Spørgsmål 3:

Er det Rådets opfattelse, at kreaturerne, der blev behandlet for leverikter i marts måned 2014, kan være i en sådan dårlig tilstand, at de blev kasseret, da de blev sendt til slagtning den 30. oktober 2014?

Svar ad 3:

En behandling mod leverikter i marts måned vil kun have effekt i kortere tid efter behandling. Denne behandling vil ikke forhindre ny infektion med leverikter, såfremt dyrene fortsat opholder sig på et med leverikter inficeret græsareal.

Spørgsmål 4:

Hvis det lægges til grund, at dyr er blevet holdt og passet på en sådan måde, at 7 køer, ud af en leverance på i alt 17 køer, blev kasseret i forbindelse med slagtning, er der da efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller eventuelt mishandling af dyr?

Svar ad 4:

Rådet finder, at kreaturerne, hvoraf 7 dyr bliver kasseret efter slagtning, ved ikke have fået tilstrækkelig behandling imod leverikter samt ydet passende opfølgende og forebyggende tiltag med foldskifter og ekstra tildeling af foder, således at de fremstår sygeligt afmagrede, har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 5:

Nej, ingen bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 15.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.