2015-32-0152-00032

To slagtesvin med mærker efter slag leveret til slagtning

04-11-2015

Skrivelse af 3. december 2014 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3700-89110-00035-14).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet observeredes 2 slagtesvin med mærker efter slag.

Rådet udtalte 4. november 2015:

Spørgsmål 1:

Hvis det beskrevne lægges til grund, er der så efter Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller eventuelt mishandling af dyr?

Svar ad 1:
Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af d. 25. april 2014 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne på slagteriet den 1. april 2014 ved den kødkontrolmæssige undersøgelse observerede 2 slagtesvin med mærker efter slag. Begge svin var skinketatoveret med sigtedes leverandørnummer.

Det fremgår, at i alt 210 slagtesvin blev afhentet d. 1. april kl. ca. 06.26 hos leverandøren og læsset af på slagteriet omkring kl. 09.35 samt slagtet samme dag kl. ca. 09.55.

”Slagtesvin nr. 1 ---- havde mindst 6 aflange slagmærker på ryggen. 2 af slagene var placeret lidt til venstre på ryggen vurderes at være slået meget kraftigt medens 4 andre slag vurderes at være slået moderat til kraftig.

Slagtesvin nr. 2 ---- havde mindst 3 slagmærker, der også strækkede sig fra ryggen hen op mod nakken.

Slagmærkerne havde en længde på cirka 30 cm og en bredde på cirka 1 cm ---. Bemærk de specielle mønstre slagene har efterladt sig på kroppene af disse to svin. Slagmærkerne på begge slagtesvinene havde forårsaget synlige blødninger ned i underhuden.”

Præparater omfattende slagmærker samt identifikationer fra de to slagtesvin blev indsendt til patoanatomisk undersøgelse på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND. Af obduktionserklæringen af 8. september 2014 fremgår, at der ”ved inspektion af præparatet fandtes multiple blødninger i huden med togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 3 cm til ca. 36 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,2 cm til 0,5 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,3 cm til 1 cm. Endvidere fandtes blødninger med en bredde på ca. 0,3 cm til ca. 1,5 cm og en længde på ca. 2 cm til ca. 10 cm. I tilslutning til ovenstående blødninger fandtes cirkulære blødninger med en diameter på ca. 0,4 til 0,7 cm. Yderligere fandtes cirkulære blødninger med en diameter på ca. 0,3 cm til 0,4 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden på de 3 hudstykker.”

”Ved den histologiske undersøgelse fandtes ensartede forandringer i de udtagne hudstykker. I underhuden fandtes blødning langs bindevævsdragene og neutrofile granulocyter. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre med og uden infiltration af neutrofile granulocyter.”

Det konkluderedes, at læsionerne er forenelige med at være opstået efter stumpt traume. Baseret på de histopatologiske forandringer vurderedes læsionerne at have en alder på ca. 4-6 timer i forhold til aflivningstidspunktet.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne 2 slagtesvin ved at være påført flere slag over ryggen, der har medført blødninger i hud og underhud samt skader i underliggende muskelfibre, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Kan det antages, at mærker på slagtesvinene er påført af et menneske?

Svar ad 2:

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne slaglæsioner med karakteristisk togskinnekonfiguration er påførte traumer med en stanglignende genstand og forenelige med at være påført af menneske.

Spørgsmål 3:

Kan de påførte mærker på slagtesvinene være opstået ved berøring af staldinventar?

Svar ad 3:

Nej.

Spørgsmål 4:

Kan de påførte mærker på slagtesvinene være opstået i forbindelse med læsningen eller under transporten?

Svar ad 4:

Jf. fundene ved den histopatologiske undersøgelse finder Rådet det usandsynligt, at læsionerne er opstået i forbindelse med læsningen eller under transporten.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 5:

Som sagen er forelagt Rådet, finder Rådet, at der i denne sag samt i en lignende sag vedrørende sigtede, hvori der tidligere er afgivet udtalelse, er konstateret dyreværnsmæssige uforsvarlige forhold, der, om de var pådømt tidligere kunne have medført overvejelse om rettighedsfrakendelse, jf. dyreværnslovens § 29. En hel eller delvis frakendelse af retten til at holde dyr, jf. dyreværnslovens § 29, beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev idømt bøde på 20.000 kr.

Sigtelsen blev opgivet mod tiltalte chauffør, idet man ikke fandt, at sigtede ville blive fundet skyldig.